De främmande ämnen i mjölken som analyseras är ett hundratal olika bekämpningsmedel, aflatoxin, dioxiner och PCB, metaller och flera andra miljöföroreningar. Med främmande ämnen i livsmedel avses ämnen som inte tillsatts med avsikt utan som hamnat i livsmedlet som en förorening någon gång under produktion, process eller beredning.

Främmande ämnen i mjölk kan vara:

  • Restsubstanser av till exempel läkemedel och bekämpningsmedel som använts någonstans i livsmedelkedjan.
  • Miljöföroreningar.
  • Naturliga toxiner, till exempel mögeltoxiner, bakterietoxiner.
  • Migrationsämnen, till exempel mjukgörare i plast.

I mjölkproduktionen finns noggranna rutiner för hur man ska hantera till exempel bekämpningsmedel och hur man ska förfara om korna måste behandlas med läkemedel för att inte riskera att mjölken kontamineras.

Det finns en EU-lagstiftning med gränsvärden för ett mycket stort antal främmande ämnen i livsmedel. Dessa är baserade på noggranna värderingar och har stora säkerhetsmarginaler.

För mer information, kontakta gärna Maria Karlsson, mjölkkvalitetsexpert.