Varför?

 • Investerings- och startstöd är avgörande för att underlätta kapitalintensiva ägarskiften och effektivisering inom mjölkproduktion.
 • Hälften av alla mjölkföretag står inför ett ägarskifte inom 5-10 år.
 • Ägarskiften och föryngring av lantbrukarkåren är mycket viktiga för fortsatt livsmedelsproduktion i Sverige. Dagens stöd till unga ger ett extra tillskott i ett första skede och kan därmed förkorta tiden till första investeringen.

 • Dagens investeringstakt är för låg för att kunna öka produktionen och effektivisera. Det behövs 20 000 förprövade mjölkkoplatser för att upprätthålla en långsiktig investeringsnivå. 2020 förprövades bara 9 000 platser.

 • Investeringsstöden ska utformas så att de stimulerar viljan hos mjölkföretagare att investera och på det sätt bidra till att uppnå Livsmedelsstrategins målsättningar.

 • Yngre lantbrukare är oftast högre belånade än äldre lantbrukare och har alltså sämre säkerheter för att få lån till en investering. Yngre lantbrukare har inte heller hunnit arbeta upp det förtroendekapital som ofta är en viktig faktor när kreditgivare gör en helhetsbedömning av företagets kreditvärdighet.

 • Investeringsstöden har i flera län tagit slut och handläggningstiden har i flera fall varit flera år.
 • Urvalskriterierna och fördelningsnycklarna för investeringsstöd ska utformas, så de främjar en ekonomiskt hållbar mjölkproduktion.

 • Enligt Jordbruksverket behöver den årliga budgeten för ”investeringsstöd för ökad konkurrenskraft: Ny- om- eller tillbyggnad av djurstallar” vara 1,125 miljarder kronor för att upprätthålla en långsiktig nivå av investeringar i djurstallar.

Budskap

Jobben: Varje mjölkbonde skapar åtta nya jobb

 • Genom sitt företag skapar en mjölkbonde ytterligare åtta jobb.
 • Det finns 3 000 mjölkgårdar i Sverige. De behöver bli fler.
 • Idag finns det 300 000 mjölkkor i Sverige. De behöver bli fler.
 • Sverige är bara självförsörjande på mjölkprodukter till 70 procent. Vi behöver öka vår försörjningstrygghet.
 • Om vi var självförsörjande på mjölkprodukter skulle det ge 11 000 nya jobb. 11 000 nya jobb ger 985 miljoner kronor i skatteintäkter, tillräckligt att betala lön för 1 645 sjuksköterskor, 1 700 nya poliser eller 1 844 grundskolelärare.

Ladda ner LRF Mjölks valmanifest jobben här