Under 2016 prioriterar vi följande aktiviteter:

Förbättrade näringspolitiska villkor och effektivare produktion ska fram till år 2025 ge en nettoeffekt på 95 öre per kilo mjölk. Det vill vi uppnå genom bland annat kraftigt förenklade betesregler och en djurvälfärdsersättning för mjölkkor. Dessutom påbörjas nu arbetet inför överenskommelserna kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, efter 2020.

För att vända utvecklingen i branschen krävs en stark samsyn kring möjligheterna för svensk mjölkproduktion. Vi ska ta fram väl underbyggda underlag för hur lönsamheten för mjölkföretagen kan öka. Effektiviseringsåtgärder behöver samordnas med andra intressenter. Det gäller till exempel insatser för att få branschens aktörer att minska bygg-, arbets- och foderkostnader samt insatser på avelsområdet för att öka mjölkavkastningen. Dessutom behövs en ökad samverkan med utbildningsinstitut och lantbruksskolor.

Vi arbetar för att konsumenterna fortsatt ska vara positiva till mjölk och mjölkprodukter som delar i en balanserad och klimatsmart kost. Det gör vi bland annat genom proaktiv kommunikation där vi utifrån vår expertis på nutritions-, miljö- och klimatområdena deltar aktivt i debatten om mjölken som en viktig del i en hälsosam och hållbar kost, och genom att dela med oss av vår kunskap till yrkesgrupper som arbetar med kost och hälsa.

Kontakt

Jonas Carlberg, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 92
E-post: jonas.carlberg@lrf.se