Jobben

Idag finns det ca 3 000 mjölkgårdar och 300 000 mjölkkor i Sverige och vi är självförsörjande på mjölkprodukter till 73 %. Sverige behöver 126 000 fler mjölkkor (ökning med 40 %) för att uppnå 100 % självförsörjningsgrad. Om vi vore helt självförsörjande på mjölkprodukter skulle det ge 11 000 nya jobb.

Varje mjölkföretagare genererar i snitt ytterligare 8 jobb (december 2020). 

Antal mjölkföretag: 2 882 (december 2021)
Antal kor för mjölkproduktion: 299 598 (december 2021)
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 102 (oktober 2021)

Trenden med färre och större mjölkföretag fortsätter. År 2021 var den genomsnittliga besättningsstorleken 102 kor per företag vilket är en ökning med 4 kor per besättning sedan 2020.

Antal mjölkföretag med över 199 mjölkkor har ökat med 2 procent. 66 % av mjölkkorna finns i besättningar med över 100 mjölkkor. Trenden med fler kor i lösdrift fortsätter.

imagef7xf.png

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

image60b1h.png

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Antalet förprövningar ökade mellan 2020 och 2021 från 8957 till 11028 förprövade stallplatser för mjölkkor. Antalet förprövade stallplatser för dikor ökade marginellt stallplatser för övriga nötkreatur minskade 2021.

image7zlyk.png

Källa: Jordbruksverket, 2022. Förprövningsstatstik 2021.

Maten

Svenska mjölkbönder är en förutsättning för närproducerad mjölk och det är alltid säsong för svensk mjölk.

Total mjölkinvägning: 2 782 000 ton, varav 17 % ekologisk mjölk (februari 2022)

Produktionen (mjölkinvägningen) ökade med drygt 2 % mellan 2019 och 2020! Den mycket positiva trenden höll i sig under 2021 vilket gjorde att produktionen ökande med 0,3 %, jmfört med 2020.

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Avkastning: 10 917 kilo ECM mjölk per ko och år (september 2022)

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.

Mjölkens sammansättning (i genomsnitt): 4,24 % fett och 3,50 % protein (augusti 2020)

Produktion av mejeriprodukter: 683 600 ton konsutionsmjölk, 229 600 ton syrade produkter, 65900 ton grädde, 84200 ton ost 17100 ton smör och 66100 ton mjölkpulver. (februari 2022)

Produktionen av smör och ost ökade något under 2021 medan produktionen av grädde och syrade produkter minskade.

Mellan 2020 och 2021 ökade exporten av mjölkprodukter med 20 %. Främst mjölkpulver och ost exporteras.

Förbrukningen av mejeriprodukter har minskat med 4 % från 382 till 368 kg per person och år 2021. Konsumtionen presenteras nedan som mjölkekvivalenter. Konsumtionen utgörs av 64 liter mjölk, 29 liter syrade produkter, 6 liter grädde, 20 kg ost och 3 kg smör (mars 2022).

imageojk1.png

Källa: Jordbruksverket, 2022. Mejeriprodukter - marknadsbalans.

Skolmjölk ingår i bra skolmat och säkrar att barn får i sig tillräckligt med näring för att orka leka och lära. Den hjälper till att utjämna skillnaderna i näringsintag hos barn oavsett bakgrund och ger dem bättre förutsättningar för att ta till sig undervisningen. Mjölk är demokrati och folkhälsa.

Mjölk och mjölkprodukter är kopplade till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar (diabetes typ 2, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar). (Läs mer: Livsmedelsverket, mjolk.se och mjolk.se)

Under pandemin har efterfrågan på mejeriprodukter varit stabil.

Den svenska marknadsandelen fortsätter minska, men minskar i lägre takt än tidigare år. Självförsörjningsgrad av svenska mejeriprodukter ligger på 72,5 % (mars 2022). Sverige behöver mer mjölk och fler mjölkbönder i hela landet för ökad trygghet i livsmedelsförsörjningen. 

Miljön

Svensk mjölkproduktion bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring, pollinering och biologisk mångfald som är värda miljarder för samhället. (Källor: Jordbruksverket, 2009. Massdöd av bin - samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Gallai et al., 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Guimarães Porto et al., 2020. Pollination ecosystem services: A comprehensive review of economic values, research funding and policy actions.)

Tillgång till gräs, vatten och ett bra klimat gör Sverige till ett naturligt mjölkland, därför bör svensk mjölkproduktion öka.

Utsläpp: Svensk mjölkproduktion ger 60 % lägre utsläpp jämfört med genomsnittet i världen och 27 % lägre än genomsnittet i EU. (Källor: FAO, 2019. Climat change and the global dairy cattle sector. The role of the dairy sector in a low-carbon future, sid 24, och RISE klimatdatabas.)

Vatten: Lantbruket står för endast 3 % av vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är siffran 70 %. (Källa: lrf.se)

Foder: Svenska kors foder består till 60 % av gräs och 40 % kraftfoder. Kraftfoder innehåller vanligtvis spannmål, rapskaka, soja med mera. Hela 90 % av allt foder korna äter har producerats av svenska bönder. 

Biologisk mångfald: En betad svensk mark kan innehålla lika stor biologisk mångfald som en regnskog. (Källa: WWF, 2012. Naturbetesmarker - en resurs som måste användas.)

Friska djur och hög djurvälfärd bidrar till en resurseffektiv produktion, ökad lönsamhet och minskad negativ miljöpåverkan från mjölkproduktionen.

Användningen av antibiotika på svenska mjölkgårdar är kontrollerad och världsunikt låg. (Källa: FAO, 2020. Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden) Läs mer om antibiotika på SVAs hemsida

imageo63et.png

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.