Mjölkfakta Sverige

Antal mjölkföretag: 2 955 (oktober 2021)
Antal kor för mjölkproduktion: 301 850 (oktober 2021)
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 102 (oktober 2021)
Total mjölkinvägning: 2 772 000 ton, varav 17 % ekologisk mjölk (december 2020)
Mjölkens sammansättning (i genomsnitt): 4,24 % fett och 3,50 % protein (augusti 2020)
Produktion av mejeriprodukter (andel av totala invägningen): 39 % konsumtionsmjölk syrade produkter och grädde, 25 % ost, 23 % mjölkpulver, 1 % skum- och kärnmjölk till foder samt 13 % övrigt (augusti 2020)
Konsumtion av mejeriprodukter: 374 kg/person/år (maj 2020) varav 68 liter mjölk, 27 liter syrade produkter, 8,8 liter grädde, 18,6 kg ost och 2,6 kg smör (december 2020)
Självförsörjningsgrad av svenska mejeriprodukter: 70,4 % (maj 2020)
Avkastning: 11 009  ECM kilo mjölk per ko och år (september 2021)
Utsläpp: Svensk mjölkproduktion ger 60 % lägre utsläpp jämfört med genomsnittet i världen och 27 % lägre än genomsnittet i EU.
Vatten: Lantbruket står för endast 3 % av vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är siffran 70 %.
Foder: Svenska kors foder består till 60 % av gräs och hela 90 % av allt foder korna äter har producerats av svenska bönder.
Biologisk mångfald: En betad svensk mark kan innehålla lika stor biologisk mångfald som en regnskog.

Källor: Jordbruksverket, Lantbruksregistret, Växa Sverige och LRF.

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2017-2020

Produktionen (mjölkinvägningen) har mellan 20219 och 2020 ökat med drygt 2 %! En mycket positiv trend som vi ser fortsatt under första halvan av 2021. Under pandemin har efterfrågan på mejeriprodukter varit stabil.

imagez08ed.png

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Produktion

Produktionen av smör, ost, syrade produkter och grädde ökade något under 2020 medan produktionen av mjölk och mjölkpulver minskade.

Mellan 2019 och 2020 ökade exporten av mjölkprodukter med drygt 9 % räknat i produktvikt. Främst vassle och mjölkpulver exporteras. Räknat i produktvikt är importen ungefär dubbelt så stor som exporten.

Den svenska marknadsandelen fortsätter minska, men minskar i lägre takt än tidigare år. Självförsörjningsgraden ligger på ca 70 %.

Mjölkföretagare i Sverige 2015-2020

Trenden med färre och större mjölkföretag fortsätter. År 2020 var den genomsnittliga besättningsstorleken 98 kor per företag vilket är en ökning med 4 kor per besättning sedan 2019. Antal mjölkföretag med över 199 mjölkkor har ökat med 2 procent. 66 % av mjölkkorna finns i besättningar med över 100 mjölkkor. Trenden med fler kor i lösdrift fortsätter.

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Kor för mjölkproduktion i Sverige 2010-2020

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Totalkonsumtion av mejeriprodukter i Sverige 2010-2020

Förbrukningen av mejeriprodukter har ökat med 3 % från 374 till 382 kg per person och år. Konsumtionen presenteras här som mjölkekvivalenter. 

imagefeva8.png Källa: Jordbruksverket, 2021. Mejeriprodukter - marknadsbalans.

Förprövade stallplatser för mjölkkor i Sverige 2011-2020

Antalet förprövningar ökade mellan 2019 och 2020 från 7007 till 8957 förprövade stallplatser för mjölkkor. Även antalet förprövade stallplatser för dikor samt övriga nötkreatur ökade 2020.

imagefh4p.pngKälla: Jordbruksverket, 2021. Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2020.

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.