1. Inledning

Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet. Arbetsordningen bör ses som ett styrdokument för LRF Ungdomen både regionalt och nationellt. Arbetsordningen upprättas av LRF Ungdomens riksstyrelse och uppdateras och antas av riksstämman allt eftersom LRF Ungdomens förutsättningar förändras.

2. Syfte

LRF Ungdomen är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk inom LRF som verkar för ungas möjlighet att bo och verka på landsbygden.

LRF Ungdomen ska:
• Identifiera och driva frågor viktiga för unga medlemmar så att deras intressen tas tillvara.
• Skapa mötesplatser som utvecklar medlemmen som person, förtroendevald och företagare.

3. Målgrupp

LRF Ungdomens målgrupp är LRF medlemmar från 16 till och med 35 år.

4. Kommungruppen

I varje kommungrupp bör det finnas en ledamot från LRF Ungdomen. Denna ledamot bör väljas på grund av egna meriter för att tillföra relevant kompetens i styrelsearbetet och inte enbart på grund av sin ålder. Ledamoten nomineras av kommungruppens valberedning i samarbete med
LRF Ungdomens regionstyrelse eller enligt den praxis som gäller.

Ungdomsledamoten bör bland annat:
- Delta i det ordinarie arbetet i kommungruppen.
- Föra fram och bevaka LRF Ungdomarnas intressen i kommungruppen.

Kommentar: Ansvarig ledamot i LRF Ungdomens regionstyrelse bör delta på kommungruppsordförandeträffar och andra informationstillfällen och även finnas med på regionens mejllistor och så vidare.

5. LRF Ungdomens regionstyrelse

LRF Ungdomens regionstyrelse verkar på uppdrag och mandat från sina medlemmar i respektive region. LRF Ungdomens regionstyrelse driver frågor viktiga för dessa medlemmar och representerar dem regionalt och nationellt. LRF Ungdomens regionstyrelse bör utgöras av fem till nio ledamöter valda på LRF Ungdomens regionala årsmöte. Valbar person till LRF Ungdomens regionstyrelse ska ha fyllt 16 men ej 36 år. Frågan om suppleanter ska finnas, men avgörs av LRF Ungdomens regionala årsmöte.

LRF Ungdomens regionstyrelses roller och ansvar:
Ordförande
• Talesperson för hela LRF Ungdomen
• Strukturera och fördela styrelsearbetet på ett effektivt sätt
• Skapa en god stämning i styrelsen och vara öppen och tillgänglig för ledamöter vid behov
• Skapa en god kontakt med övriga LRF

Vice ordförande
• Vara tillgänglig och behjälplig till ordförande, fungera som ett bollplank
• Se till övriga styrelsens behov och jobba för att skapa en god gemenskap
• Kunna avlasta ordförande och vid behov tillfälligt ersätta ordförande

Ledamot
• Vara en lagspelare som tillsammans i gruppen försöker nå resultat
• Bidra med mångfald och idéer
• Våga stå för sin åsikt och respektera andras
• Använda och erbjuda av sin egen erfarenhet och spetskompetens

Suppleant
• Vara en lagspelare som vid behov kan fylla vakant styrelsepost

LRF Ungdomens regionala styrelse ska bland annat sköta och anordna:
Formella uppgifter
• Genomföra årsmöte, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
• Delta på arrangemang anordnade av LRF Ungdomen riks så som regionala konferenser, ordförandekonferens etc.
• Delta på LRF Ungdomens riksstämma
• Regelbundet hålla kontakten med riksstyrelsen samt sända verksamhetsberättelsen till riksstyrelsen vid verksamhetsårets slut
• LRF Ungdomens regionstyrelse ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens alkohol- och drogpolicy

Interna uppgifter
•  Identifiera och driva frågor som är viktiga för regionala medlemmar
•  Skapa mötesforum för regionala medlemmar
•  Ha god kontakt med LRFs regionstyrelse och söka samarbeten
•  Ha god kontakt med LRF Ungdomens övriga regionstyrelser

Påverkan och kommunikationsarbete
•  Skapa opinion
•  Skapa attraktionskraft på landsbygden
•  Medverka i kontakter med den gröna näringens skolor samt i övrigt sprida information om LRF Ungdomens verksamhet
•  Skapa framtidstro

LRF Ungdomens årsmöte i regionerna

• LRF Ungdomen anordnar årligen, senast den 30november, ett regionalt årsmöte.
• På LRF Ungdomens årsmöte har alla LRF Ungdomens medlemmar i regionen rösträtt.

Kommentar: Kallelse till årsmötet sker tre veckor innan årsmötet på så sätt som LRF Ungdomens regionstyrelse finner lämpligt till exempel via annons i LRFs medlemstidning eller via personlig kallelse. Motioner och framställningar till årsmötet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den tid som regionstyrelsen anser lämplig före årsmötet dock senast samma dag som årsmötet äger rum.

Årsmötet äger rätten att skicka vidare antagna motioner till LRF Ungdomens riksstämma.
Årsmötet kan fatta beslut att delegera medlem eller styrelse att skriva ihop en motion/skrivelse, i årsmötet framfört och beslutat ämne, för att vid ett senare tillfälle än årsmötet skickas vidare till LRF Ungdomens riksstämma.
LRF Ungdomen i varje region äger rätt att skicka en fullmäktig till LRF Ungdomens riksstämma samt ytterligare en fullmäktig per påbörjat 750-tal medlemmar i sin region. Antalet medlemmar avser medlemmar i LRF i åldrarna 0 till och med 35 år. Mättidpunkten för medlemsantalet är den 31 augusti året före riksstämman.

Lokalen för årsmötet ska i största möjliga mån väljas för att inte exkludera någon medlem/medlemsgrupp genom ex. åldersgräns eller otillgänglighet för funktionshindrade.


Vid LRF Ungdomens årsmöte ska bl.a. följande punkter avhandlas
:

1. Val av mötespresidium
2. Verksamhetsberättelse
3. Val av LRF Ungdomens regionstyrelse
4. Val av ordförande i LRF Ungdomens regionstyrelse
5. Val av fullmäktige att jämte ordföranden medverka vid LRF Ungdomens riksstämma
6. Val av suppleanter till LRF Ungdomens riksstämma
7. Val av fullmäktige jämte suppleanter till LRF regionsstämma
8. Behandling av motioner, framställningar och förslag
9. Val av valberedning jämte sammankallande
10. Nominering av representant till regionens valberedning
11. Verksamhetsinriktning

Kommentar: LRF Ungdomens regionala årsmöte har rätt att skicka motioner till LRF Ungdomens riksstämma och till LRFs regionstämma.

LRF Ungdomens regionala valberedning

LRF Ungdomen på regionnivå bör ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av ledamöterna i valberedningen väljs till sammankallande och tillika LRF Ungdomens nominerade till LRFs regionala valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och regionens styrelse ska
hålla kontinuerlig kontakt med valberedningen under året. Valbar person till LRF Ungdomens valberedning ska ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningen väljs på minst ett år i taget.

Ekonomi, resurser och ansvar

LRFs regioner har det övergripande ansvaret för att LRF Ungdomens regionala verksamhet fungerar och svarar för tilldelning av medel utifrån verksamhetsplan och förslag till budget. LRF Ungdomen bör få tillgång till relevanta resurser i sitt arbete, t.ex. är det viktigt med tjänstemannastöd.

Kommentar: LRF Ungdomen är en resurs i regionens arbete. Det är därför angeläget att tillvarata LRF Ungdomens verksamhet på bästa sätt. Goda kontakter och kontinuerlig diskussion med LRFs regionstyrelse är av stor vikt.

6. LRF:s Regionstämma och regionstyrelse 

LRF Ungdomens regionstyrelse bör aktivt arbeta för att öka närvaron av unga på LRFs regionstämma.
LRF Ungdomen bör vara representerad i LRFs regionstyrelse som ordinarie ledamot.

7. LRF:s Riksförbundsstämma

Det är av stor betydelse med ett starkt ungdomsinslag på LRFs riksförbundsstämma. För att ge LRFs riksförbundsstämma en ökad andel yngre fullmäktige rekommenderas regionerna att reservera minst ett fullmäktige åt LRF Ungdomen, alternativt skicka med en LRF Ungdom som
observatör.
Kommentar: Riksstyrelsen har rätt att skicka tre personer med yttrande- och förslagsrätt till riksförbundsstämman, dessa bör ha rösträtt.

8. Riksplan

LRF Ungdomens riksstyrelse verkar på uppdrag och mandat av LRF Ungdomens riksstämma.
LRF Ungdomens riksstyrelse består av sju till nio ledamöter vilka väljs av fullmäktige på LRF Ungdomens riksstämma. LRF Ungdomen bör vara representerad i LRFs riksförbundsstyrelse med minst en ledamot.

LRF Ungdomens riksstyrelses roller och ansvar:
Ordförande
• Talesperson för LRF Ungdomen regionalt
• Strukturera och fördela styrelsearbetet på ett effektivt sätt
• Skapa en god stämning i styrelsen och vara öppen och tillgänglig för ledamöter vid behov
• Skapa en god kontakt med övriga LRF
• Ta del av information och förmedla det som är av relevans till resterande ledamöter
• Föra vidare information från riksstyrelsen till sin regionstyrelse
• Följa en lathund över verksamhetsåret (med t.ex. viktiga datum) som distribueras av LRF Ungdomens riksstyrelse
• Skapa regelbunden kontakt mellan styrelsen och sin valberedning

Vice ordförande
• Vara tillgänglig och behjälplig till ordförande, fungera som ett bollplank
• Se till övriga styrelsens behov och jobba för att skapa en god gemenskap
• Kunna avlasta ordförande och vid behov tillfälligt ersätta ordförande.

Ledamot
• Vara en lagspelare som tillsammans i gruppen försöker nå resultat
• Bidra med mångfald och idéer
• Våga stå för sin åsikt och respektera andras
• Använda och erbjuda av sin egen erfarenhet och spetskompetens

LRF Ungdomens riksstyrelse ska bl a sköta och anordna:

Formella uppgifter
• Genomföra riksstämman, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
•  Arrangera möten och träffar för LRF Ungdomens regionala förtroendevalda så som
regionala konferenser, ordförandekonferens m.m.
•  Stötta LRF Ungdomens regionala styrelser
•  Regelbundet hålla kontakten med LRF Ungdomens regionala styrelser samt främja kontakten mellan regioner
•  Regelbundet informera om viktiga händelser och aktiviteter
• Riksstyrelsen ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens alkohol- och drogpolicy

Interna uppgifter
•  Identifiera och driva frågor inom LRFs organisation som är viktiga för LRF Ungdomen och dess medlemmar
• Representeras och aktivt ingå i riksförbundsstyrelsens utskottsarbete och övriga lämpliga arbetsgrupper
• Medverka till att LRF Ungdomar ges tillfälle till utbildning
• Medverka till att utveckla arbetsformer inom organisationen som leder till ett ökat engagemang och delaktighet från LRF Ungdomens medlemmar
•  Ha god kontakt med LRFs riksförbundsstyrelse och söka samarbeten
• Ha god kontakt med LRF Ungdomens systerorganisationer runt om i EU
• Delta i internationella sammanhang relevanta för våra medlemmar

Påverkan och kommunikationsarbete

• Skapa opinion.
•  Identifiera, processa och driva frågor som är viktiga för medlemmar på ett nationellt och internationellt plan
• Skapa attraktionskraft för landsbygden
•  Främja och stötta ungt företagande inom de gröna näringarna
• Bevaka och arbete med utbildningsfrågor riktade mot de gröna näringarna
• Skapa goda kontakter med kooperationen inom de gröna näringarna
•  Bevaka och synas i sociala medier
•  Skapa framtidstro

Övrigt

LRF Ungdomens riksstyrelse har ansvar för e-postlistorna till regionordförande, regionstyrelserna och riksstyrelsen. Varje region äger sin egen lista
• E-postlistorna får endast användas av utomstående om det är ett uppdrag från LRF Ungdomens riksstyrelse
•  Riksstyrelsen följer den arvodespolicy som fastställts under LRFs riksförbundsstämma

LRF Ungdomens riksstämma

• LRF Ungdomen håller årligen riksstämma senast den 15 mars
• Kallelse till riksstämman sker senast åtta veckor före stämmans genomförande
• Till stämman kallas LRF Ungdomens ordförande och fullmäktige i regionerna samt riksstyrelsen
• LRF Ungdomens regionala tjänsteman i samarbete med regionordförande är ansvariga för inrapportering av fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma senast 1 januari
• Fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma förväntas ha deltagit i de regionala konferenserna som anordnas innan stämman
• Motioner till riksstämman ska vara LRF Ungdomens riksstyrelses handläggare tillhanda senast 5 december året innan stämman, och vidarebefordras snarast till regionerna utan yttranden
• Motioner och dess yttranden till riksstämman ska vara de regionala konferenserna tillhanda senast en vecka innan de regionala konferensernas genomförande
• Motioner inkomna efter 5 december betraktas som skrivelser
• Inlämnad motion bör skrivas enligt LRF Ungdomens motionsmall
• Uppföljning av förra årets motioner och hur långt arbetet kommit ska redovisas löpande under året, till exempel i stämmohäftet och på de regionala konferenserna

Vid LRF Ungdomens riksstämma ska bl.a. följande behandlas:

Val stämmopresidium
2. Verksamhetsberättelse
3. Val av LRF Ungdomens riksstyrelse
4. Val av LRF Ungdomens ordförande
5. Val av LRF Ungdomens vice ordförande
6. Val av LRF Ungdomens valberedning samt sammankallande i valberedningen
7. Motionsbehandling
8. Verksamhetsinriktning och budget
9. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Riksstyrelsens ledamöter väljs för en period av två år. Ordföranden för LRF Ungdomen väljs för ett år.

Riksstyrelsens valberedning

Valberedningen består av en representant från Öst, Väst, Syd respektive Nord varav en väljs till sammankallande. De regionala konferenserna nominerar en representant från området, val sker på riksstämman. Den nyvalda valberedningen upprättar en instruktion samt budget som ett stöd i arbetet. Det är viktigt att valberedningens representanter är aktiva och insatta i LRF Ungdomens verksamhet. Valberedningen ska arbeta för en ökad mångfald och bred representation bland de föreslagna ledamöterna. För att få ett bredare urval till valberedningens förslag av nya ledamöter bör de under året ha kontakt med regionernas styrelser och valberedningar. Arbetsgången för valberedningens arbete ska tydligt visas för medlemmarna och valberedningens förslag ska offentliggöras och vara regionerna tillhanda senast två veckor innan de regionala konferenserna. Valbar person till LRF Ungdomens valberedning ska ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningens ledamöter väljs för en mandatperiod om två år, vid varje riksstämma görs nyval eller omval av två ledamöter. Sammankallande väljs för en mandatperiod om ett år.år.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper för specifika frågor tillsätts på styrelsens initiativ och det är också styrelsen som ansvarar för resurser och uppföljning av gruppernas arbete. Stämman kan föreslå styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp genom förslag via motion. Arbetsgrupperna kan ha deltagare från riksstyrelsen och regionerna men har även utrymme att engagera andra sakkunniga ungdomar

Ekonomi, resurser och ansvar

Riksstyrelsen behöver få tillgång till tjänstemannastöd i den omfattning som behövs. Budget för riksstyrelsen upprättas av LRF Ungdomens ordförande och tjänsteman i samråd med ansvarig chef.

Kommentar: LRF Ungdomen utgör en förutsättning för LRFs framtid. Därför är det av största vikt att LRF Ungdomen på riksnivå får relevanta resurser och stöd.

9. Regional samverkan

För att i större utsträckning sprida erfarenheter och kontakter mellan förtroendevalda LRF Ungdomar på regional nivå är landet indelat i fyra områden. Dessa områden har som uppgift att årligen anordna en regional konferens. Värdskapet för konferenserna alternerar mellan de regioner som ingår i området. Programmet upprättas i samarbete med LRF Ungdomens riksstyrelse. Varje konferens nominerar varsin representant till LRF Ungdomens valberedning på riksplanet.

Turordning för värdskap enligt ordning nedan:

Nord: Dalarna, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland
Väst: Skaraborg, Sjuhärad, Väst, Värmland
Öst: Uppsala, Sörmland, Örebro, Stockholm, Gotland, Östergötland, Västmanland
Syd: Skåne, Sydost, Jönköping, Halland