1. Inledning

Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet. Arbetsordningen bör ses som ett styrdokument för LRF Ungdomen både regionalt och nationellt. Arbetsordningen upprättas av LRF Ungdomens riksstyrelse och uppdateras och antas av stämman allt eftersom LRF Ungdomens förutsättningar förändras.

2. Syfte

LRF Ungdomen är en religiöst och partipolitiskt obundet nätverk inom LRF som verkar för ungas möjlighet att bo och verka på landsbygden.

LRF Ungdomen ska:

 • Identifiera och driva frågor viktiga för unga medlemmar så att deras intressen tas tillvara.
 • Skapa mötesplatser som utvecklar medlemmen som person, förtroendevald och företagare.

3. Målgrupp

LRF Ungdomens målgrupp är LRF medlemmar från 16 till och med 35 år.

4. Kommungruppen

 I varje kommungrupp bör det finnas en ledamot från LRF Ungdomen. Denna ledamot bör väljas på grund av egna meriter för att tillföra relevant kompetens i styrelsearbetet och inte enbart på grund av sin ålder. Ledamoten nomineras av kommungruppens valberedning i samarbete med LRF Ungdomens styrelse i regionen eller enligt den praxis som gäller.

 

Ungdomsledamoten bör bl.a.

 • Delta i det ordinarie arbetet i kommungruppen.
 • Föra fram och bevaka LRF Ungdomarnas intressen i kommungruppen.

Kommentar
Ansvarig ledamot i LRF Ungdomens regionstyrelse bör delta på kommungruppsordförandeträffar och andra informationstillfällen och även finnas med på regionens maillistor osv.

5. LRF Ungdomens regionstyrelse

LRF Ungdomens regionala styrelse verkar på uppdrag och mandat från sina medlemmar i respektive region. LRF Ungdomens styrelse driver frågor viktiga för medlemmarna och representerar medlemmarna regionalt och nationellt.
LRF Ungdomens regionstyrelse bör utgöras av fem-nio ledamöter valda på LRF Ungdomens regionala årsmöte. Valbar person till Ungdomens styrelse ska ha fyllt 16 men ej 36 år. Frågan om suppleanter ska finnas, men avgörs av LRF Ungdomens regionala årsmöte.


LRF Ungdomens regionala styrelse ska bl. a sköta och anordna:

Formella uppgifter

 • Genomföra årsmöte, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
 • Delta på arrangemang anordnade av LRF Ungdomen riks så som regionala konferenser, ordförandekonferens m.m.
 • Delta på LRF Ungdomens riksstämma
 • Regelbundet hålla kontakten med riksstyrelsen samt sända verksamhetsberättelsen till riks vid slutet av året
 • Regionstyrelsen ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens alkohol och drogpolicy

Interna uppgifter

 • Identifiera och driva frågor som är viktiga för medlemmar
 • Skapa regionala mötesforum för LRF Ungdomens medlemmar
 • Ha god kontakt med LRF regionstyrelse och söka samarbeten
 • Ha god kontakt med LRF Ungdomen i andra regioner

 

Påverkan och kommunikationsarbete

 • Skapa opinion
 • Skapa attraktionskraft på landsbygden
 • Medverka i kontakter med den gröna näringens skolor samt i övrigt sprida information om LRF Ungdomens verksamhet
 • Skapa framtidstro

LRF Ungdomens årsmöte i regionerna

LRF Ungdomen anordnar årligen, senast den 1 december, ett regionalt årsmöte. På LRF Ungdomens årsmöte har alla LRF Ungdomens medlemmar i regionen rösträtt. Kallelse till årsmötet sker tre veckor innan årsmötet på så sätt som regionens styrelse finner lämpligt t.ex. via annons i LRFs medlemstidning eller via personlig kallelse. Motioner och framställningar till årsmötet ska vara regionens styrelse tillhanda senast den tid som regionstyrelsen anser lämplig före årsmötet, senast samma dag som årsmötet äger rum.
Årsmötet äger rätten att skicka vidare antagna motioner till LRF Ungdomens riksstämma.
Årsmötet kan fatta beslut att delegera medlem eller styrelse att skriva ihop en motion/skrivelse, i årsmötet framfört och beslutat ämne, för att vid ett senare tillfälle än årsmötet skickas vidare till LRF Ungdomens Riksstämma. LRF Ungdomen i varje region äger rätt att skicka en fullmäktig till LRF Ungdomens riksstämma samt ytterligare en fullmäktig per påbörjat 750-tal medlemmar i sin region. Antalet medlemmar avser medlemmar i LRF  i åldrarna 0 till och med 35 år. Mättidpunkten för medlemsantalet är den 31/8 året före riksstämman. Lokalen för årsmötet ska i största möjliga mån väljas för att inte exkludera någon medlem/medlemsgrupp genom ex åldergräns eller otillgänglighet för funktionshindrade. 


Vid LRF Ungdomens årsmöte ska bl.a. följande punkter avhandlas
:

1. Val av mötespresidium

2. Verksamhetsberättelse
3. Val av LRF Ungdomens regionstyrelse

4. Val av ordförande i LRF Ungdomens regionstyrelse

5. Val av fullmäktige att jämte ordföranden medverka vid LRF Ungdomens riksstämma

6. Val av suppleanter till LRF Ungdomens riksstämma
7. Val av fullmäktige jämte suppleanter till LRFs regionsstämma
8. Behandling av motioner, framställningar och förslag

9. Val av valberedning jämte sammankallande. Nominering av representant till regionens valberedning

10. Verksamhetsinriktning

LRF Ungdomens årsmöte har rätt att skicka motioner till LRF Ungdomens riksstämma och till LRFs regionstämma.

LRF Ungdomens regionala valberedning

LRF Ungdomen på regionnivå bör ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av ledamöterna i valberedningen väljs till sammankallande och tillika LRF Ungdomens nominerade till LRFs regionala valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och regionens styrelse ska hålla kontinuerlig kontakt med valberedningen under året. Valbar person till LRF Ungdomens valberedning ska ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningen väljs på minst ett år i taget.

Ekonomi, resurser och ansvar

LRFs regioner har det övergripande ansvaret för att LRF Ungdomens verksamhet fungerar och svarar för tilldelning av medel utifrån verksamhetsplan och förslag till budget. LRF Ungdomen bör få tillgång till relevanta resurser i sitt arbete, t.ex. är det viktigt med tjänstemannastöd.

Kommentar

LRF Ungdomen är en resurs i regionens arbete. Det är därför angeläget att ta tillvara på LRF Ungdomens verksamhet på bästa sätt. Goda kontakter och kontinuerlig diskussion med LRFs regionstyrelse är av stor vikt.

6. LRF:s Regionstämma och regionstyrelse 

LRF Ungdomens regionstyrelse bör aktivt arbeta för att öka andelen LRF Ungdomar på regionens stämma. LRF Ungdomen bör vara representerad i LRF:s regionstyrelse med ordinarie ledamot.

7. LRF:s Riksförbundsstämma

Det är av stor betydelse med ett starkt ungdomsinslag på LRF:s riksförbundsstämma. För att ge LRF:s riksförbundsstämma en ökad andel yngre fullmäktige rekommenderas regionerna att reservera minst ett fullmäktige åt LRF Ungdomen, alternativt skicka med en LRF Ungdom som observatör. Riksstyrelsen har rätt att skicka tre personer med yttrande och förslagsrätt till stämman, dessa bör ha rösträtt.

8. Riksplan

LRF Ungdomens riksstyrelse verkar på uppdrag och mandat av LRF Ungdomens riksstämma.

LRF Ungdomens riksstyrelse består av sju-nio ledamöter vilka väljs av fullmäktige på LRF Ungdomens riksstämma.

LRF Ungdomen bör vara representerad i LRFs Riksförbundsstyrelse med minst en ledamot.

LRF Ungdomens riksstyrelse ska bl. a sköta och anordna:

Formella uppgifter

 • Genomföra Riksstämman, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
 • Arrangera möten och träffar för LRF Ungdomens regionala förtroendevalda så som regionala konferenser, ordförandekonferens m.m.
 • Stötta LRF Ungdomens regionala styrelser
 • Regelbundet hålla kontakten med LRF Ungdomens regionala styrelser samt främja kontakten mellan regioner
 • Regelbundet informera om viktiga händelser och aktiviteter
 • Riksstyrelsen ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens alkohol och drogpolicy

Interna uppgifter

 • Identifiera och driva frågor inom LRFs organisation som är viktiga för LRF Ungdomen och dess medlemmar
 • Representeras och aktivt ingå i Riksförbundsstyrelsens utskottsarbete och övriga lämpliga arbetsgrupper.
 • Medverka till att LRF Ungdomar ges tillfälle till utbildning
 • Medverka till att utveckla arbetsformer inom organisationen som leder till ett ökat engagemang och delaktighet från LRF Ungdomens medlemmar
 • Ha god kontakt med LRF Riksförbundsstyrelse och söka samarbeten
 • Ha god kontakt med LRF Ungdomens systerorganisationer runt om i EU
 • Delta i internationella sammanhang relevanta för våra medlemmar

    Påverkan och kommunikationsarbete

 • Skapa opinion
 • Identifiera, processa och driva frågor som är viktiga för medlemmar på ett nationellt och internationellt plan
 • Skapa attraktionskraft för landsbygden
 • Främja och stötta ungt företagande inom de gröna näringarna
 • Bevaka och arbete med utbildningsfrågor riktade mot de gröna näringarna.
 • Skapa goda kontakter med kooperationen inom de gröna näringarna
 • Bevaka och synas i sociala medier
 • Skapa framtidstro

Övrigt
LRF Ungdomens Riksstyrelse har ansvar för e-postlistorna; regionordförande, regionstyrelserna och riksstyrelsen. Varje region äger sin egen lista.

E-postlistorna får endast användas av utomstående om det är ett uppdrag från LRF Ungdomens Riksstyrelse.

Riksstyrelsen följer den arvodespolicy som fastställts under LRFs riksförbundsstämma.

LRF Ungdomens riksstämma

LRF Ungdomen håller årligen riksstämma senast den 15 mars. Kallelse till riksstämman sker senast åtta veckor före stämmans genomförande. Till stämman kallas LRF Ungdomens ordförande och fullmäktige i regionerna samt riksstyrelsen. LRF Ungdomens regionala tjänsteman i samarbete med regionordförande är ansvariga för inrapportering av fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma senast 1 januari. Fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma förväntas ha deltagit i de regionala konferenserna som anordnas innan stämman. Motioner till riksstämman ska vara LRF Ungdomens riksstyrelses handläggare tillhanda senast 15 december året innan stämman, och vidarebefordras snarast till regionerna utan yttranden. Motioner och dess yttranden till riksstämman ska vara de regionala konferenserna tillhanda senast en vecka innan de regionala konferensernas genomförande. Motioner inkomna efter 15 december betraktas som skrivelser. Inlämnad motion bör skrivas enligt LRF Ungdomens motionsmall.

Uppföljning av förra årets motioner och hur långt man kommit i arbetet ska redovisas löpande under året, tex i stämmohäftet och på de regionala konferenserna.

Vid LRF Ungdomens riksstämma ska bl.a. följande behandlas:

1. Val stämmopresidium

2. Verksamhetsberättelse

3. Val av LRF Ungdomens riksstyrelse

4. Val av LRF Ungdomens ordförande

5. Val av LRF Ungdomens vice ordförande

6. Val av LRF Ungdomens valberedning samt sammankallande i valberedningen

7. Motionsbehandling

8. Verksamhetsinriktning och budget

9. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Riksstyrelsens ledamöter väljs för en period av två år. Ordföranden för LRF Ungdomen väljs för ett år.

Riksstyrelsens valberedning

Valberedningen består av en representant från Öst, Väst, Syd respektive Nord varav en väljs till sammankallande. De regionala konferenserna nominerar en representant från området, val sker på Riksstämman. Den nyvalda valberedningen upprättar en instruktion samt budget som ett stöd i arbetet. Det är viktigt att valberedningens representanter är aktiva och insatta i LRF Ungdomens verksamhet. Valberedningens förslag ska offentliggöras och vara regionerna tillhanda senast två veckor innan de regionala konferenserna. Valbar person till Ungdomens valberedning ska ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningens ledamöter väljs för en period om två år. Sammankallande väljs för en period om ett år.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper för specifika frågor tillsätts på styrelsens initiativ och det är också styrelsen som ansvarar för resurser och uppföljning av gruppernas arbete. Stämman kan föreslå styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp genom förslag via motion. Arbetsgrupperna kan ha deltagare från riksstyrelsen och regionerna men har även utrymme att engagera andra sakkunniga ungdomar.

Ekonomi, resurser och ansvar

Riksstyrelsen behöver få tillgång till tjänstemannastöd i den omfattning som behövs. Budget för riksstyrelsen upprättas av LRF Ungdomens ordförande och tjänsteman i samråd med ansvarig chef.

Kommentar
LRF Ungdomen utgör en förutsättning för LRFs framtid. Därför är det av största vikt att LRF Ungdomen på riksnivå får relevanta resurser och stöd.

9. Regional samverkan

För att i större utsträckning sprida erfarenheter och kontakter mellan förtroendevalda LRF Ungdomarna på regional nivå är landet indelat i fyra områden. Dessa områden har som uppgift att årligen anordna en regional konferens. Värdskapet för konferenserna alternerar mellan de regioner som ingår i området. Programmet upprättas i samarbete med LRF Ungdomens riksstyrelse. Varje konferens nominerar varsin representant till LRF Ungdomens valberedning på riksplanet.

Turordning för värdskap enligt ordning nedan:

Nord: Dalarna, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland

Väst: Skaraborg, Sjuhärad, Väst, Värmland

Öst: Uppsala, Sörmland, Örebro, Stockholm, Gotland, Östergötland, Västmanland
Syd: Skåne, Sydost, Jönköping, Halland