LRF Ungdomen saknar stadgar och är vare sig en ekonomisk eller ideell förening. Närmast kan LRF Ungdomen ses som ett nätverk och i organisatoriskt hänseende jämställas med de branschdelegationer som finns inom LRF. Dock finns skillnader mellan dessa och LRF Ungdomen, så som att LRF Ungdomen inom sig utser en styrelse. Inom LRF ansvarar avdelningen Medlem- och Organisation för det administrativa stödet för LRF Ungdomens verksamhet och dess budget.

Det finns en arbetsordning för LRF Ungdomen. Den innehåller dock inga bestämmelser om extrastämma.

Eftersom det inte finns ett fastslaget regelverk för hur en extrastämma i LRF Ungdomen ska genomföras har chefen för Medlem- och Organisation beslutat följande ram för hanteringen av extrastämman:

• LRF Ungdomens styrelse kallar till extrastämma.
• Extrastämman genomförs med möjlighet för fullmäktigeledamöter att medverka på distans med stöd av lämpligt system.
• Extrastämman ska i delar där så bedöms lämpligt genomföras med vägledning från stadgar för LRF (id och upa) samt lagen om ekonomiska föreningar.
• Frågor avseende formen för extrastämmans genomförande avgörs gemensamt av LRFs förbundssekreterare, LRFs förbundsjurist samt verksamhetsutvecklaren för LRF Ungdomen.

Gör din röst hörd, som medlem!

Tag kontakt med din regions LRF Ungdomar för att ge dina synpunkter i frågan.

Här hittar du LRFs regioner och därifrån vidare till de regionala LRF Ungdomarna.