Stämman inleddes med att öppna upp för olika perspektiv genom en paneldiskussion med deltagare från WWF, Naturskyddsföreningen, Svenska bioenergiförbundet, Skogsföreningarna och KSLA. Samtalet visade både på våra likheter och meningsskiljaktigheter på ett bra sätt. Något vi alla var och är överens om är att det gröna näringslivet är en förutsättning för framtiden.

Temat jordbruket och klimatet mynnade ut i ett stämmouttalande där vi i LRF Ungdomen tydligt visar på hur vi axlar vårt ansvar för att möta utmaningarna framåt:

”LRF Ungdomen ska arbeta för att det svenska gröna näringslivet, oavsett produktionsform, ska bli långsiktigt hållbart ur ett miljö-, socialt och ekonomiskt perspektiv. För att nå detta krävs breda samarbeten, ett starkt och innovativt ungt företagande och politiskt långsiktigt hållbara beslut.
Det gröna näringslivet står inför klimatrelaterade utmaningar men sitter också på lösningarna. Framtiden ser grönt ut.”

Vi i riksstyrelsen tackar för ett spännande år, och med avstamp i denna entusiastiska stämma förväntar vi oss ett minst lika spännade verksamhetsår framåt.

- Vid pennan, Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen

Sammanfattade yrkanden från LRF Ungdomens riksstämma 2016

Motion 1, Värmland: ”Hejarklack för LRF” om utredning kring supportmedlemskap för unga. 
Riksstyrelsen yrkar: Att LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att utreda riskområden för medlemstappen och hitta riktade åtgärder för att proaktivt motverka dessa.

Motion 2, Jämtland: ”Miljöbov eller Miljöhjälte?” om att LRF Ungdomen ska lyfta de positiva miljöaspekterna.
Riksstyrelsen yrkar: att LRF Ungdomen fortsätter att lyfta de positiva miljöaspekterna

Motion 3, Västerbotten: "Den politiska obundenheten" om att fram förslag på innebörden av partipolitisk obunden organisation, särskilt i förtroendeuppdrag.
Riksstyrelsen yrkar: Tilläggsyrkande att riksstyrelsen får i uppdrag att skicka en skrivelse i motionens anda till LRFs riksförbundsstyrelsen

Motion 4, Skåne: ”Ekologiska fokusarealer” om de verkligen innebär miljönytta, möjlighet till utökning av lista över lämpliga grödor
Riksstyrelsen yrkar: att riksstyrelsen ansågs besvara motion

Motion 5, Uppsala: ”Lantbruks- och livsmedelskunskap i grindskolan” om att LRF Riks ska arbeta aktivt med att få in det som ämne i grundskolan eller som obligatorisk del av andra ämnen.
Riksstyrelsen yrkar: att LRF Ungdomens riksstyrelse sammankallar LRF Ungdomens regioner till en gemensam aktivitet i landet för att öka kunskapen om att Bonden i skolan finns tillgänglig som läromaterial