Ett motionstorg möjliggör för fler fullmäktige att påverka och känna delaktighet i diskussionerna. Motionstorget syftar till att fler ska få möjlighet att göra sin röst hörd och öppna upp för interaktivitet och kontaktskapande.

Motionstorg – Hur?

Motionerna, med tillhörande yttranden, delas upp i olika stationer. Vid varje station finns ledamöter från LRF Ungdomens riksstyrelse. Fullmäktige väljer själva i vilka diskussioner man vill delta, men förlagsvis går man runt till alla stationer. Förslag till ändrade att-satser och tilläggsyrkanden kan lämnas in skriftligen under både motionstorget och under motionshanteringen
i stämmolokalen. Beslut och diskussioner kommer sedan, som vanligt, att
gemensamt tas i plenum.

Så här går det till, i korta drag:

Alla motioner och yttrande skickas (likt tidigare) ut i god tid före stämman och de kommer även att behandlas på de regionala konferenserna som genomförs i februari runt om i landet.

  • På motionsbehandlingen under påverkanstorget får varje motion en egen station och en diskussionsledare som ansvarar för stationen.
  • Deltagarna går sedan runt till stationerna och diskuterar med andra som befinner sig vid samma station.
  • Förslag till tilläggsyrkanden eller yrkanden om avslag skrivs ned antingen under själva åsiktstorget eller under själva motionshanteringen i stämmolokalen.
  • När diskussionerna är avklarade så påbörjas stämmoförhandlingar i stämmolokalen, där motionerna kommer att diskuteras och gemensamma beslut kommer att fattas genom omröstning.

* Plenum = Ett enda stort sammanträde där alla som vill säga något går upp i talarstolen och framför sin åsikt.