LRF Mjölk har i många år haft i uppdrag att arbeta för enklare och tydligare regler, minskad administration och ökad flexibilitet för mjölkföretagen. Förändringen visar på Jordbruksverkets förtroende för djurägarens kunskap och vilja att värna djurvälfärden.

– Att kravet på sammanhängande betesperiod tas bort gör det enklare att dela in djuren i grupper och att anpassa betet efter både djur, gård och väder. Även kravet på dokumentation tas bort. Det minskar avsevärt mjölkföretagens administration. Vi välkomnar också att den nya definitionen av betet fokuserar på djurens behov, säger Palle Borgström, ordförande i LRFs Mjölkdelegation.

Enligt Palle Borgström var de tidigare reglerna svåra att både förstå och kontrollera, vilket skapade stor osäkerhet.

Palle Borgström framhåller att LRF haft en bra och konstruktiv dialog med Jordbruksverket. LRF Mjölks mål är att på sikt även få igenom kraven avseende betesperiodens längd.

– För mjölkbonden är det avgörande att djuren mår bra – varje dag. Bete är en av många komponenter i en god djurvälfärd. Det finns ingen forskning som visar att djurvälfärden är bättre i områden med en betesperiod på 120 dagar än med 60 dagar. Därför anser vi att det är rimligt att betesreglerna är lika i hela landet, säger Palle Borgström.

– De nya reglerna innebär också en större flexibilitet för Sveriges köttproducenter och underlättar att kunna möta marknadens efterfrågan på svenskt kött året om, vilket är positivt och något vi arbetat för under många år, säger Åsa Odell, ordförande i LRFs Köttdelegation.

LRF anser att konsumenternas önskan om en god djurvälfärd i framtiden ska tillgodoses av marknaden, snarare än via lagstiftningen.

– En livskraftig och hållbar mjölkproduktion i hela Sverige bidrar till service och sysselsättning på landsbygden. Mjölkgårdarna är dessutom en direkt förutsättning att vi ska kunna bevara våra betesmarker och därmed klara riksdagens miljömål, säger Palle Borgström.