Levande skogar är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet har fått stor betydelse för miljöpolitiken och för bilden av hur det svenska skogsbruket påverkar miljön. Ett skäl till att målet inte kan nås är preciseringar som tolkas som att inga arter får vara rödlistade eller hotade. Men många arter är hotade av helt naturliga skäl, exempelvis för att de är naturligt sällsynta, eller i Sverige lever på gränsen av sitt utbredningsområde.

Eftersom målet är utformat så att det inte går att nå leder det till ständigt nya krav på styrmedel och begränsningar. Miljömålet används också som en missvisande källa till kritik mot skogsägare. Dagens utformning av miljömålet Levande Skogar riskerar ge felaktiga beslut för både statliga medel och åtgärder inom skogsbruket.

Avgörande för om målen ska kunna nås är hur samhället betraktar bevarandet av biologisk mångfald. Inventeringar visar att den svenska skogen får mer död ved, mer grova lövträd, mer gammal skog och mer lövträdsrik skog i skogslandskapet. Fåglarna i svenska skogar blir fler.

– Trenderna är i många avseenden positiva. Det är samtidigt naturligt att när vissa saker ökar så får det till följd att annat minskar. Men om myndigheterna, som idag, utvärderar mångfalden bara utifrån det som minskar så kommer målen aldrig kunna nås, säger Paul Christensson.

LRF Skogsägarnas förslag är istället att Levande skogar utformas på ett sätt så att de bättre integreras med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Målet bör vara nåbart och påverkbart för de som verkar inom skogen samt ta hänsyn till fler hållbarhetsaspekter där miljö och biologisk mångfald utgör en del. I hanteringen av miljömålet görs idag ingen avvägning mot andra samhällsmål som klimat, ekonomi och möjligheter att livnära sig på landsbygden.

Här är några av de förslag som LRF Skogsägarna idag presenterar för att målet ska vara möjligt att nå:

  • Säkerställ avvägningar mot andra samhällsmål
  • Transparanta preciseringar som kan nås
  • Mätbara, påverkbara och objektiva indikatorer

LRF föreslår även att en ny oberoende aktör följer upp målen. Riksskogstaxeringen, Svensk Fågeltaxering och Markinventeringen bör utgöra en grund. På så sätt kan miljömålen kring levande skogar bli både begripliga, motiverande och möjliga att uppnå.