Vi har över 75 000 skogsföretagare i Skåne, Småland och Blekinge och framförallt så består det av mindre familjeskogsbruk som vårdar skogen för kommande generationer och bidrar till den goda klimatnytta som skogen tillför. Här hittar du aktuella skogsfrågor.

Till sidomenyn

Aktuellt arbete

Under våren 2024 har artskyddet varit i fokus när det gäller skogsfrågorna.  
Den största utmaningen som Sveriges skogsägare har just nu är kopplat till artskyddet. Både utifrån lagstiftningen i sig, men även det som händer runtomkring, som också skapar en osäkerhet i brukandet. Till exempel inrapporteringen av arter i artportalen och den egna bevisbördan.

Regeringen har under våren utlovat en artskyddsutredning som ska vara klar den 31 dec 2024. Men tiden går. Vi har fortsatt inte sett något tydligt direktiv till utredning och Sveriges skogsägare finns fortsatt kvar i den ovissheten kring artskyddet som tidigare. Rent juridiskt har vi också flertalet domar som också överklagas och där vi ser ett spretigt resultat. 

LRFs fokus under våren har därför varit att prata med så många politiker som möjligt för att få dem att agera i frågan. Det är politiska beslut, främst från vår regering, som krävs. 
Beslut som man kunde tagit igår eller idag och därför är det så frustrerande att inga beslut har tagits. 

LRF har bjudit ut politiker både på lokal nivå, nationell nivå och EU- nivå. Detta för att få så bred spridning av problematiken som möjligt.

På regional nivå har LRF bjudit ut politiker i alla våra regioner för att prata om artskyddet och dess problematik. Vi har träffat berörda markägare som har kunnat få berätta om sin situation och beskriva utmaningarna för att ge en tydligare bild till beslutsfattande politiker. LRF har föreslagit lösningar och bett om att politikerna ska hjälpa till och agera.

Fredagen den 7 juni kom ett pressmeddelande om att artskyddsutredningen ska tillsättas och fortsatt vara klar innan den 31 december 2024. Den svenska fridlysningen ska utredas samt ersättningen till drabbade markägare. Men fortsatt så finns det många frågetecken kopplat till bevisbördan och fågeldirektivet. 

LRFs arbete kommer därför att fortsätta arbeta med artskyddet tills dess att vi ser tydliga direktiv till en artskyddsutredning och fram tills dess att regeringen också ser över alla utmaningarna med artskyddet som nu stoppar det svenska skogsbruket och möjligheterna till en grön omställning.

Det sker även aktiviteter kring artskyddet på förtroendemannanivå vilket vi är väldigt tacksamma för. Bland annat genomfördes det en Knärotssafari den 31 maj i Tuna utanför Vimmerby. En engagerad medlem som också är drabbad av artskyddets konsekvenser bjöd in brett till en dag ute i fält för att kunna diskutera och samlas kring problematiken. 

Till sidomenyn

Bilder från Knärotssafarin

Till sidomenyn

Artskydd

Artskyddet är den absolut största frågan för LRF just nu kopplat till sakområde Skog. Så som artskyddet är utformat idag ger artskyddets förbud stora konsekvenser för hur skogens alla andra nyttor kan tillgodoses. 

På alla de politikerträffar som har genomförts under året har artskyddet varit en stående punkt. Det har varit viktigt att föra fram LRFs synpunkter till alla partier och politiker på alla nivåer för att på bästa sätt förklara den problematik som artskyddet medför. 

Om du är berörd av artskyddet i din skog önskar vi att du tar kontakt med oss på LRF. Genom att få kännedom om hur våra medlemmar har påverkats kan vi ha med detta i vårt näringspolitiska arbete för att kunna påverka politiken i rätt riktning. Vi finns även till för våra medlemmar i denna fråga för att kunna ge råd hur man på bästa sätt kan hantera ett förbud av sitt skogsbruk genom artskyddet. 

Läs mer om artskydd
Till sidomenyn

Frivilligt skydd

LRF har under våren 2024 varit med och bevakat, kommit med inspel till remissen ”Nationell strategi för formellt skydd av natur”. Det handlar om en uppdatering av den strategi som funnits tidigare. Uppdraget till att se över strategin kommer från Skogsutredningen (2021). 

LRF har haft mycket inspel gällande strategin och inväntar nu ett slutgiltigt resultat. LRF ställningstagande är bland annat det endast är frivillighet ska vara grunden vid skydd. En markägare ska alltid ha rätt att säga nej till ett formellt skydd, och då ska myndigheterna släppa ärendet. 

Det fortsatta arbetet med våra länsstyrelser och skogsstyrelser kommer också att fortsätta för att implementera den nya strategin på bästa sätt. 

Om du som markägare blir kontaktad av en myndighet som vill inrätta ett formellt skydd på din mark. Ta alltid kontakt med LRF så kan vi hjälpa dig framåt i ärendet. 

LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark
Till sidomenyn

Skogsbränder

Varje år kommer det in ett hundratal rapporter om bränder i skog och mark. Genom en filmserie på fyra delar kan skogsägare lära sig mer om skogsbränder och de olika skeendena av en brand. Filmerna "Det Brinner i min skog" har tagits fram av Länsförsäkringar i Jönköping, med LRF Jönköpings län som en av de deltagande parterna.

Del 1 - Hjälp, det brinner i min skog
Del 2 - Under kontroll, vad händer nu
Del 3 - När tryggheten behövs

Till sidomenyn

Skogsstrategier i Skåne, Småland och Blekinge

Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Carin Hoflund

Carin Hoflund

Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Till sidomenyn
Till sidomenyn

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en branschavdelning inom LRF som ansvarar för frågor om skogen. Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2024-06-13