Vi har över 75 000 skogsföretagare i Skåne, Småland och Blekinge och framförallt så består det av mindre familjeskogsbruk som vårdar skogen för kommande generationer och bidrar till den goda klimatnytta som skogen tillför. Här hittar du aktuella skogsfrågor.

Till sidomenyn

Var med oss hjälp oss påverka politiken!  

Det pågår ett intensivt arbete från LRFs sida för att påverka lagstiftningen kopplat till artskyddet.  

För bästa möjliga påverkan så behöver vi berättelser från verkligheten. Det vill säga berättelser från våra medlemmar om hur artskyddet påverkar dem i sin vardag.
Vi är mycket tacksamma om du som blivit påverkad av artskyddet på ett eller annat sätt kan dela med dig av din historia till oss. På länken nedan finns ett formulär där du kan dela med dig av dina erfarenheter.  

Tack för att du hjälper oss att påverka politiken i rätt riktning.  

Hur påverkar artskyddet dig? Svara här!
Till sidomenyn

Nature Restoration Law/Target (NRL/NRT)

Det händer mycket i EU kring lagförslags om att återskapa naturskog just nu.

Nature Restoration Law är ett förslag från EU om lagligt bindande mål för hur mycket varje land ska återskapa av olika naturtyper. Varje medlemsland ska genomföra restaureringsåtgärder på minst 20 procent av EUs land- och havsområden till 2030. 

Förslaget innebär i praktiken bland annat att Sverige måste återskapa ungefär 2,5 miljoner hektar naturskog. Enligt Jordbruksverket innebär det att även 890 000 hektar betesmark behöver nyskapas.

LRF arbetar med att påverka politiker nationellt och i EU samt att prata med journalister och myndigheter om förslaget. Också på att fokus för förslaget ska vara att återskapa ekosystem som har förlorat sin produktivitet.

Läs mer om NRL
Till sidomenyn

Artskydd

En framgång av LRFs påverkansarbete kring artskyddsfrågan är beslutet att fridlysning enligt artskyddsförordningen endast ska gälla på populationsnivå och inte för enskilda individer. Med detta sagt är inte arbetet slut där då LRF fortsatt vill se fler förändringar kopplat till artskyddet.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu pågående utredningar kring frågan där de ser över artskyddet, hur det ska implementeras och hur markägare ska förhålla sig till det. 

Frågan om artskyddet fortsätter och vi söker aktuella eller avslutade ärenden, har du som markägare ett ärende, hör då av dig till Carin Hoflund. Se kontaktuppgifter nederst på sidan!

Läs mer om artskydd
Till sidomenyn

Frivilligt skydd

LRF har även arbetat intensivt med de riktlinjer som kommit ut från skogspropositionen. Främst vad det gäller frivilligt skydd. LRF anser att det nu är endast frivillighet som gäller när skog ska skyddas. Det vill säga att en markägare alltid ska ha rätt att säga nej under processens gång och att länsstyrelsen då ska avsluta ärendet. LRF anser också att det i frivillighet ingår att initiativet utgår från markägarna och inte myndigheterna.

Naturvårdsverket och Skogsstryelsen ser nu över riktlinjerna kring frivilligt skydd. Frågan ska ut på remiss under våren 2024, vi bevakar det och har en dialog med länsstyrelsen. 

LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark
Till sidomenyn

Skogsbränder

Varje år kommer det in ett hundratal rapporter om bränder i skog och mark. Genom en filmserie på fyra delar kan skogsägare lära sig mer om skogsbränder och de olika skeendena av en brand. Filmerna "Det Brinner i min skog" har tagits fram av Länsförsäkringar i Jönköping, med LRF Jönköpings län som en av de deltagande parterna.

Del 1 - Hjälp, det brinner i min skog
Del 2 - Under kontroll, vad händer nu
Del 3 - När tryggheten behövs

Till sidomenyn

Skogsstrategier i Skåne, Småland och Blekinge

Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Carin Hoflund

Carin Hoflund

Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Till sidomenyn

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en branschavdelning inom LRF som ansvarar för frågor om skogen. Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande.

Läs mer