Nästan alla industriella material gjorda av fossila resurser kan rent tekniskt ersättas av biobaserade motsvarig­heter. Den globala efterfrågan på biobaserade råvaror förväntas att stiga kraftigt under kommande årtionden. Det drivs både av den generella tillväxten och av befolkningsökningen, men också av att biobaserade råvaror efterhand ersätter fossila och andra icke-förnybara alternativ.

En utveckling av de biobaserade marknaderna ger hopp om en kraftigt ökad och utvecklad tillväxt inom det gröna näringslivet. Potentialen är hög både för vatten-, skogs- och lantbruket. Tillgången på biomassa kan ökas genom att den direkta produktionen per areal­enhet ökar, att större arealer brukas eller genom att mer av nuvarande produk­tion av biomassa kan vidareförädlas. Med förbättrade odlingsmetoder, nya hög­avkastande sorter, ökade kunskaper och resurser för odling, samt minskatsvinn kan grödorna räcka för många olika användningsområden.

LRF deltar genom förbundsordförande Palle Borgström i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi . Utgångspunkten med programmet är att hitta lösningar på hur råvaror kan användas på ett resurseffektivt och smart sätt. Genom innovationer ska biobaserade produkter ersätta fossila samtidigt som vi ska kunna börja betrakta avfall som en resurs. Samverkansgrupperna har i uppgift i att tillsammans med regeringen föreslå prioriterade insatser inom biodrivmedel, bioråvaror, uppskalning och affärsmodeller, träbyggnad samt resurseffektivitet och cirkulära flöden. 

Läs mer om bioekonomi hos RISE