Flera företag vill nu byta ut fossila råvaror och ersätta dem med förnybara alternativ. I Sverige har vi mycket bioråvaror i form av skog och land och kompetensen för hur det hanteras. Bland de befintliga traditionella grödorna finns en stor potential inom biobaserad ekonomi. Men potentialen för vår inhemska produktion av oljor, fiber, socker och stärkelse för tekniskt bruk kan stärkas ytterligare. Det handlar om ett ökat förädlingsvärde i befintliga grödor, men även utveckling av nya grödor. Samtidigt kan arbete parallellt genomföras som syftar till att öka användningen av de restprodukter som uppstår vid odlingen.

Forskning som gjorts av University of Applied Science and Arts i Hannover indikerar att vid en total övergång till biobaserad plast med en plastproduktion på cirka 250 miljoner ton per år, skulle man bara behöva en andel på 5 % av åkermarken (Nordic Bioplastic, 2016). Den odlingsbara åkermark som behövs för att helt generera den nuvarande produktionskapaciteten i världen idag skulle uppgå till 300 000 hektar, vilket är det samma som drygt 0,006 procent av den totala odlingsbara marken i världen.