Det gröna näringslivet har en nyckelposition inom bioekonomin. LRF vill nu tydliggöra erbjudandet att utveckla landet, minska påverkan på klimatet och minska sårbarheten.

De biobaserade produkterna som ersätter fossilbaserade produkter spelar en viktig roll i en cirkulär biobaserad ekonomin. För långsiktigt hållbar produktion och konsumtion krävs att fossilbaserade och ändliga råvaror byts ut mot förnybara råvaror.

Från naturens biologi får vi gröna kolatomer som binds genom fotosyntesen och det är den stora cirkeln i cirkulär ekonomi. Genom tillväxt i de gröna näringarna binds kol in i mark, växt och skog och det dämpar klimatförändringarna.

När vi dessutom byter till förnybara råvaror förbättras kolbalansen än mer och dessutom tär vi inte på naturens resurser eftersom de återbildas. Vi behöver vara resurseffektiva och det går att producera mer från de gröna näringarna genom bättre skötsel och hållbar intensifiering.

LRF-positionen i 13 punkter

1. Nyckeln till hållbar omställning. LRF anser att de gröna näringarna sitter på en nyckelposition i omställningen med ett aktivt hållbart brukande. Hållbarheten ska vara ekonomisk, social och miljömässig.
2. LRF välkomnar EU:s initiativ inom klimat, energi, biologisk mångfald och de gröna näringarna.
3. LRF vill se en tydligare svensk strategi. Den ska innehålla mål och inriktning för en övergripande cirkulär bioekonomi med nya flöden i samhällsomställningen
4. Livsmedelsstrategins mål om ökad produktion samt det nationella skogsprogrammet ska bidra till att uppfylla strategin. Utvecklingen drivs av företagen, inte genom lagar och regler.
5. Det finns konkreta möjligheter att utveckla den cirkulära bioekonomin med ökad produktivitet, resurseffektivitet, hållbar produktion och förädling utan krångel.
6. Den tydliga leveransen sker med livsmedel, skogsråvara, prydnadsväxter, tjänster, energi (värme, kyla, el och flytande bränsle) men även med produkter som textil, papper, förpackningar, möbler, hus, medicin som utgår från förnybara råvaror.
7. Fler nya marknader kan skapas med sidoströmmar och sidoprodukter.
8. Aktivt och hållbart brukande av jord och skog utvecklar produktionen och företagens långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft.
9. Genom samarbete med utbildning, forskning, och innovation lägger vi grunden.
10. LRF visar hur sysselsättningen ökar i konkurrenskraftiga företag och landsbygden utvecklas genom utvecklingen av en växande bioekonomi.
11. Det är önskvärt med så stor nationell samsyn som möjligt kring strategin.
12. Det är avgörande med ett partnerskap mellan samhällets olika aktörer, med det gröna näringslivet inkluderat i strukturer och beslutsprocesser för utvecklingen av den cirkulära bioekonomin.
13. LRF avser att vara en aktiv samarbetspart i arbetet.

Politik som främjar aktivt brukande

Sverige behöver en politik som möjliggör och sätter riktningen mot en växande cirkulär bioekonomi. Ett lönsamt, konkurrenskraftigt och aktivt brukande av den svenska jorden och skogen bygger den cirkulära bioekonomin. Genom en politik som underlättar företagande i det gröna näringslivet och främjar brukandet av mark blir hållbar tillväxt möjlig. Långsiktiga spelregler med minskat krångel är en förutsättning för investeringar och utveckling längs värdekedjan. En förutsättning är det attraktiva med att leva och arbeta på landsbygden.

Sveriges konkurrenskraft

Sverige har goda förutsättningar för att utveckla den cirkulära bioekonomin baserad på rika svenska naturresurser och undvika export av miljöpåverkan. Grunden för utvecklingen är ökad produktivitet, resurseffektivitet och hållbar produktion av livsmedel, skogsråvara, prydnadsväxter, förnybar energi och bioråvara. Ytterst drivs utvecklingen av företagen, inte genom lagar och regler. Företagarna i det gröna näringslivet måste också veta att deras investeringar kommer att ge resultat i det långa loppet och därför är en trygg ägande- och brukanderätt en grundförutsättning.

Redan för tio år sedan tog forskningsrådet Formas fram en forskningsstrategi för bioekonomi. Sedan dess har EU både tagit fram en strategi och hunnit revidera den 2018. Nordiska Rådet har också haft en panel som har lyft fram de nordiska ländernas stora potential för bioekonomi. Den blå bioekonomin är mycket viktig från Grönland till Norge, och här i Sverige handlar det om en blandning av skog, jord och vatten. Finland och Sverige brukar vara EU-etta tack vare skogen, och Finland har räknat fram att 16 % av deras ekonomi kan klassas som bioekonomi.

Kontaktperson skog:
Sofia Backéus
Expert skogsskötsel och klimat
E-post: sofia.backeus@lrf.se

Kontaktperson jord:
Kjell Ivarsson
Expert bioekonomi, odlingskvalitet och FoI-frågor
E-post: kjell.ivarsson@lrf.se