Frågor till Nils Johan Ingvar Nilsson, Ludvig&Co: 

Samtliga frågor och svar från Nils Johan Ingvar Nilsson hittar du här.

Frågor till Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi: 

Samtliga frågor och svar från Thomas Hallberg hittar du här

Frågor till Hans Kindstrand, advokat:

Samtliga frågor och svar från Hans Kindstrand hittar du här

Frågor till panelen på LRF:s vindwebbinarium.
Henrik Wachtmeister, Patrik Erixon:

* Frågor och svar hittar du i ett utförligt dokument här

Frågor till LRF i chatten under vindkraftseminairet
22 september 2021:

Under hela webbinariet kom det in kommentarer och frågor. Nedan finner du de som var kopplade till LRF samt svar från Björn Galant, LRF, Niklas Bergman, LRF, och Anders Drottja, LRF.

* Fossilfri energi innefattar även kärnkraft, som knappt inskränker alls på varken skogs- eller jordbruksmark. Hur driver LRF frågan om att utveckla/stärka kärnkraften? 

LRF verkar för de förnybara energislagen i första hand. LRF har ingen uttalad åsikt, utan ställer sig neutral till kärnkraft. 

* Hur ser LRF på att exempelvis Stena Renewable låter det vara markägarens ansvar att återställa betongfundamentet när vindkraftverk tas bort igen om 20-25 år? Det blir ju mycket kostsamt för markägaren.

Det är en avtalsfråga när avtalet skrivs. Det är viktigt att kolla igenom noga vad som står och påpeka det man vill förbättra. 

* Är LRF villiga att betala för nedgrävda elnätsanslutningar eller skall skattebetalarna betala för det? 

LRFs utgångspunkt är att intrång i första hand ska undvikas, därefter minimeras. Det gäller även för anslutningsnätet för vindkraft. Syftet med detta är ju att de som bygger vindkraft ska göra så liten påverkan som möjligt på andra fastigheter. Och en åtgärd för att åstadkomma det är att gräva ner anslutningsledningarna. I många fall byggs anslutningsvägar till vindkraftparkerna och elnät kan med fördel grävas ner i samband med att dessa vägar byggs. 

* Hur ser LRF på vindbonus, det vill säga att de som etablerat vindparken årligen delar ut pengar till lokala föreningar. Detta argumenterar ägarna för i stället för arrendelösningar till berörda. Vi i Sydost/Jönköping ser att denna vindbonus är allt mer förekommande. Men löser den de konflikter som kan uppstå? Är detta ett gott alternativ att föredra? 

De som drabbas av en störning är viktigare att kompensera än pengar till en förening. En förening får ingen störning. Medlemmar i en förening kan bli störda, men de personerna bor kanske långt i från ett verk. Vi anser att det är rimligare att arbeta med arrendefrågan för de markägare som berörs av vindkraftverken och utöver det erbjuda delägarskap i vindkraftsbyggnationen till övriga.   

* Äganderätt, hemfrid och allemansrätt är allas lagliga rätt. Dessa lagar kränks absolut när verkens påverkan inte hålls inom verksägarens domän. Hur ser LRF på detta? 

Alla lagar är viktiga, men det är i tillståndsprocessen detta ska behandlas och tas om hand. 

* LRFs avtalsmodell har några år på nacken. Finns det någon plan på att uppdatera avtalet och kan man tänka sig att man skulle ta med flera olika förslag på ersättningsmodeller i och med att den som finns idag inte alltid är funktionell och kanske inte heller helt rättvisande i vilka som får dela på ersättningen från intäkterna från vindkraftverken? 

Detta är ett bra förslag. Vi tar med det i arbetet framöver. 

* Exemplet med tre vindkraftverk med ringar där bara markägare inom ringarna får ersättning är väl helt och hållet i linje med hur LRF föreslår att arrendet ska fördelas? 

När verken blir högre kan det vara relevant att se över avstånden och vilka som skall ersättas. 

* Är det vad LRF vill - att bara skydda markägare som vill ha vindkraftverk och tjäna pengar? 

LRF jobbar för sina medlemmar. Äganderätten är viktig. De berörda - både den direkta markägaren och markägare utanför området kan vara medlemmar. 

* Varför ska LRF diskutera med Svensk Vindenergi när de sätter sina sina riktlinjer. Ta in information och fakta och sätt regelverket efter det. Ställ frågan som LRF-medlemmen Henrik Wachtmeister frågar: Varför finns det ett motstånd mot vindkraftverk överhuvudtaget?  

LRF pratar med så många parter som möjligt. LRF sätter inga regelverk. Vi vill ha en rättvis tillståndsprocess där berörda får ta del av information tidigt i processen. 

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening samt större energibolag som Vattenfall har suttit med i en arbetsgrupp tillsammans med LRF för att ta fram ett rättsäkert och bra arrendekontrakt.