Första träffen skedde digitalt via Teams. Följande programpunkter togs upp. 

 • Genomgång av hur moderna solenergisystem fungerar
      -Vi går igenom systemens olika delar och hur dessa blir en del av gårdens energisystem. 
 •  Maximerad energiproduktion eller egenförbrukning. Vad betyder det?
      -Varför ska man välja det ena eller andra? 
 • Framtidssäkrade installationer
     -Vad är viktigt att tänka på vid installation av solenergianläggningar idag?
     -Batterier/ lagring, lastbalansering etc 
 • I varje möte valdes en deltagare fram, som fick vara ett visningscase.  

Ett andra möte inplanerades som ett fysiskt studiebesök, där fokus var att på plats se en installation. Vi förberedde 2 studiebesök, men båda fick ställas in p.g.a. av Corona. I stället valde vi att sända ett digitalt studiebesök från ETC Solpark i Katrineholm under våren 2021 i ett annat projekt. Där deltagare fick erhålla erfarenheter och tekniker, från parkens grundare Johan Ehrenberg. 

Totalt deltog 21 lantbrukare. 

Vi fortsatte sedan att undersöka möjligheten för en framtida batterigemenskap i form av en rapport. Vi ser att intresset för solcellsanläggningar i kombination med energilagring av elenergi i batterier har ökat. Här är Fastighetsmarknaden föregångare och i framkant ligger t ex Örebrobostäder som utöver att installera batterilagring för att minska sitt interna effektbehov har kopplat samman all sin installerade energilagring via en molntjänst. Deras gemensamma energilagringseffekt kommer då över 100 kW som är gränsen för att kunna avtala om försäljning av frekvensregleringseffekt till Svenska Kraftnät. Detta ger möjlighet till förbättrad lönsamhet vid investering av batterilager. 

 Rapportens syfte var att svara på frågan om Lantbruk via en molntjänst kan skapa en ”batterigemenskap” med total effekt över 100 kW och därmed kunna generera högre intäkt för lantbruken genom att tillhandahålla marknaden frekvensregleringstjänst.  

Rapport Batterisamverkan

Slutsats: Det är inte självklart enkelt för den enskilde lantbrukaren att sätta sig in helheten när det gäller ovanstående och inte heller när det gäller den grundläggande investeringen i solceller och batterier. LRF skulle här kunna ta på sig en ledande roll med stort mervärde för sina medlemmar. Detta skulle kunna innefatta information, utbildning och vägledning när det gäller investeringar i solcellanläggningar med energilagring, men även samma sak när det gäller deltagande i frekvensregleringsmarknaden. I det senare fallet skulle man skulle kunna tänka sig att LRF bidrar till att bilda någon form av lantbrukarkluster som gemensamt säljer sina tjänster till elnätet. Om ovanstående är intressant för LRF att undersöka vidare föreslår vi att direkta kontakter tas med någon aggregator, t e x Power2U, för att hitta de bästa möjligheterna för ett samarbete. Vi föreslår också att man samtidigt upprättar ett samarbete med en kompetent solcells- och batteriinstallatör som har möjlighet att integrera anläggningarna i de aktuella molntjänsterna.