Hybridanläggningen togs i drift sommaren 2012. Anläggningen, som är en kombination av solpanel och solfångare, producerar både el och varmvatten som värmer bostadshusen. En fjärdedel av produktionen blir elström.

Året därpå, sommaren 2013, installerade Örjan Nilsson en större solcellsanläggning för elproduktion på en av stallarna, och därmed är han en bra bit på väg mot sitt mål att ersätta minst hälften av energiförbrukning med gårdsproducerad el.

– Nästa år kommer jag att sätta upp ytterligare solpaneler för att komma upp till åtminstone 50 000 kWh totalt, säger han.

Färre maskiner

Örjan Nilsson klev ur de invanda tankefårorna redan 2002 när han sålde de flesta av gårdens maskiner för att minska energiförbrukningen. Beslutet var väl genomtänkt. Dieselräkningarna var dryga och som utbildad ekonom insåg han att transportkostnaderna var orimligt höga. Utmaningen blev att minska transporterna. Han valde att behålla endast en traktor och en lastmaskin och istället köpa tjänster.

– Sedan dess köper jag tjänster av tre entreprenörer. Jag är nöjd. Det är mycket jobb med maskiner och lite förtjänst, jag lägger hellre den tiden på djuren, säger Örjan Nilsson.

– Jag vill ju också kunna vara ledig ibland. Skaffar man maskiner måste man köra för att få ekonomin att gå runt.

Hur mycket pengar Örjan Nilsson sparat är svårt att säga, under resans gång har verksamheten vuxit, nytt stall har byggts och korna blivit fler.

– Jag gjorde ett överslag 2008 och uppskattade att jag skulle spara 80 000 kronor, men jag nådde inte riktigt dit, säger Örjan Nilsson som berättar att dieselförbrukningen 2012 var 10,5 m3 och antalet traktortimmar 1 500, jämt fördelat mellan jordbrukstraktorn och lastmaskinen.

Få välplanerade transporter

Numera odlar Örjan Nilsson fodret närmast gården medan korna får beta långt därifrån. Totalt 450–500 kor körs ut med gårdens egna vagnar till betesmarker, upp till 2,5 mil bort. En väl genomtänkt logistik minskar behovet av transporter. Tack vare att odlingarna ligger närmast gården blir det mest korta transporter av foder och gödsel till och från åkrarna. Principen är att aldrig köra någonstans utan att resan är befogad båda vägarna. Blir avstånden längre, som vid buntkörning, anlitas en lastbil eftersom det inte bär sig att köra traktor.

Minska förbrukningen

Vid energikartläggningen i augusti 2013 stod det klart att 63 procent av elförbrukningen på gården sker under de fyra kallaste månaderna november till februari. Uppvärmningen av vattenledningarna till stallarnas vattenkoppar drar mycket el, vilket är svårt att komma ifrån.

Men det finns annat som är lättare att åtgärda. Kvicksilverlampor på 150 Watt ska bytas mot dioder på 33 Watt, som dessutom lyser bättre, och timerstyrd belysning ska användas i större utsträckning.

– Med flera mindre åtgärder kan man kanske spara 10 000 kWh, vilket är 10 000 kronor varje år, säger Örjan Nilsson som är övertygad om att energin i framtiden kommer att bli dyrare.

– Nästa mål är att få tag på lastmaskin som går på el. Det grämer mig att det finns truckar som går på batteri men ingen lastmaskin. Tänk att kunna köra fyra timmar och sedan ta lunch medan den laddas upp igen, säger Örjan Nilsson.

Energimässa i Bleka

Örjan Nilsson anordnade i slutet av augusti 2013 en energimässa i Bleka tillsammans med grannarna. De fem gårdarna som installerat solceller visade hur småskalig eltillverkning fungerar i praktiken och hur enkla dessa anläggningar faktiskt är att installera. Hur man kan tjäna en slant på solel är ett ämne som engagerar. Ett par tusen besökare fick veta mer om både sol- och jordvärmeanläggningar. De fick också tillfälle att studera automatiska vedmaskiner och den amerikanska elbilen Tesla.

– De två anläggningar som redan varit i gång ett år visar sig vara helt jämförbara med anläggningar i södra Sverige och Tyskland. Kylan och den rena luften är optimalt för solceller. Blir det för varmt sjunker effektiviteten i solcellerna. Här är mars den absoluta toppmånaden om det är riktigt soligt, säger Örjan Nilsson.

Fakta

Hybridanläggning

Örjan Nilssons son Johan vann under sin studietid pris för en idé om en hybridanläggning som genererar både elström och varmvatten. Ett riskkapitalbolag hjälpte till att utveckla idén. Anläggningen installerades under 2011–2012 och togs i drift på Bleka Gård sommaren 2012.

Maskiner/utrustning

Hybridanläggningen, som är en kombination av solcell och solfångare, består av ett datorstyrt solföljande system där solens höjdläge reflekteras i en sluten halvbåge. Solstrålarna studsar och reflekteras mot bågens mitt, vilket är effektivt. Bakom solcellen värms två spritfyllda rör som är anslutna till en värmeväxlare, vilken producerar varmvatten i en 4,5 m3 ackumulatortank.

Fabrikat: Absolicon

Produktion: ca 10 000 kW/år varav 75 procent blir varmvatten som värmer två hus helt eller delvis under perioden mars–oktober.

Investering/finanisering

Kostnad: 200 000 kr.

Finansiering: 60 % investeringsstöd erhölls 2010 via Länsstyrelsen. Resten eget kapital.

Återbetalningstid: 10 år

Ekonomiskt utfall

Anläggningen ger 2 500 kWh el/år, vilket minskar behovet av köpt el med 2 500 kronor/år, samt 7 500 kW i form av varmvatten, vilket ersätter eldning av ca tio kubikmeter ved under vår, sommar och höst.

Erfarenhet

Anläggningen fungerade inte till en början fullt ut. Felen har åtgärdats och förhoppningen är att solelssäsongen mars–oktober 2013 visar ett fullgott resultat.

Solelanläggning

Sommaren 2013 installerades 220 kvadratmeter solpanel på en av stallarna.

Maskiner/Utrustning

Fabrikat: Renesola, kinesiska moduler.

Effekt: 250 watt/panel. Panelerna monteras ihop i två slingor. Sammanlagd effekt: 31 kWp (om solen ligger på).

Årsproduktion: Årsproduktionen är beräknad till 26 000 kWh, vilket är ca 12 % lägre än anläggningens maxproduktion eftersom takets lutning inte är optimal.

Investering/finansiering

Kostnad: 355 000 kronor exkl moms.

Finansiering: 50 % investeringsstöd via länsstyrelsen. Resterande lån.

Återbetalningstid på lånet: 5 år.

Avskrivningstid anläggningen: 10 år.

Ekonomiskt utfall

Produktionen väntas minska behovet av köpt el motsvarande 26 000 kronor per år.

Erfarenhet

Anläggningen togs i drift juli 2013 och efter vissa inkörningsproblem fungerar den som väntat.

Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Diakrit