I spannmålstorkarna bytte de efter en tid ut även RME:n. Numera går två av torkarna på flis och den tredje på pellets. Flispannorna värmer även några bostadshus. Att köpa grön el är en självklarhet och nyligen tog man ytterligare ett steg och investerade i solel i samarbete med energibolaget Sala Heby Energi, som levererar elen.

– Ännu har vi ingen egen solelanläggning men vi tittar på ett sådant alternativ med stort intresse, säger Karin Varverud.

Handel med RME

Idag säljer Energifabriken högkvalitativ RME med hög klimatnytta tack vare ett samarbete med Skandinaviens största fabrik för RME-tillverkning i Stenungsund.

– Vi har genom åren fått stor erfarenhet av RME-användning, kvalitetskrav, vinteranvändning och fordon. Att välja rätt kvalitet på RME:n är grundläggande för att lyckas. Vi kör alla traktorer och maskiner på 100% RME året runt säger Karin Varverud.

Energifabriken tar stor del i det praktiska omställningsarbetet hos kunderna med chaufförsutbildningar, fordonsfrågor och cisternlösningar. Med den kunskapen och erfarenheterna blev omställningen på gårdarna enkel.

- Vi har arbetat med RME sedan 2006, vi har därför varit väldigt trygga i vår omställning på gårdarna. Vi vet vilken kvalitet som krävs och vilka förberedande åtgärder som ska göras för att lyckas, sägen Karin Varverud.

Ger praktiska råd

I ett projekt som ägs av AgroÖst och drivs av Energikontoret i Östergötland ska gårdarnas erfarenheter användas för att utveckla en modell för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas av förnybara. En handbok som beskriver hur man går tillväga kommer att vara klar i början av 2014 och en Sverigeturné är inplanerad.

– Vi har valt att dela upp omställningsarbetet i olika områden – traktorer och maskiner, växtnäring, torkning samt in- och uttransporter – för att andra lantbrukare ska se vilka delar som är intressanta för dem. Det är inte särskilt svårt att ställa krav på transporter till och från gården om detta görs med god framförhållning. Det känns bra att gynna användningen av bränslen som tillverkas av lantbrukets produkter, säger Karin Varverud.

När gårdarna ställde om från diesel till RME var det både med och utan traktortillverkarnas garantier för drift på 100% RME. Garantin i sig har inte haft praktisk betydelse för hur bränslet har fungerat i traktorerna.

– RME fungerar bra i de flesta dieselmotorer. I branscher som haft stark efterfrågan på förnybara bränslen är det också vanligt med fordonsgarantier för 100% RME. Idag är i stort sett alla bussar godkända för förnybara bränslen, där RME är vanligast, säger Karin Varverud.

Rätt val minskar klimatbelastningen

Genom att välja rätt handelsgödsel kan lantbruket minska klimatbelastningen kraftigt. Gårdarna har ersatt en del av handelsgödseln med organisk gödsel och väljer handelsgödsel med den lägsta klimatpåverkan. En hög avkastning är naturligtvis också viktigt.

– Den ur klimatsynpunkt bästa handelsgödseln har bara en tredjedel så stor klimatpåverkan som den sämsta. De klimatbästa alternativen är inte heller dyrare, säger Karin Varverud.

Odlingsledet i fokus

Verksamheten har fått växa fram och gensvaret har sporrat dem att arbeta vidare för att definiera hur deras – och andras – lantbruk kan minska klimatbelastningen ytterligare.

– Det finns en stor möjlighet att förbättra klimatprestandan på t.ex. biodrivmedel genom förändringar i odlingsledet. Vi använder idag RME som reducerar växthusgasutsläppen med 60% jämfört med diesel. Genom att göra enkla förändringar i odlingsledet kan vi förbättra den kalkylen ytterligare, säger Karin Varverud.

Klimatdiskussionen i livsmedelsbranschen och det ökande intresset hos konsumenterna att äta mer klimatsmart har väckt stort intresse för Gårdarnas verksamhet.

– Vi får väldigt positiva reaktioner från både livsmedelsindustrin och bioenergiindustrin. I livsmedelskedjan ser man ett värde med livsmedel som är producerade på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Karin Varverud.

Allra störst intresse visar lantbrukets slutkunder, men även lantbrukare ser ett värde med ett positivt budskap och en grön profil.

– De lantbrukare som ser största värdet är de som har direktkontakt med slutkunderna. Det vi gjort går att sammanfatta på ett lättförståeligt sätt. Det är roligt att berätta att produktionen sker på ett klimatvänligt sätt och utan fossila bränslen, säger Karin Varverud.

Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Energifabriken