Spara och tjäna

Nu används biogasen till att producera el och värme. Värmen räcker till både elström, att hålla rätt temperatur i rökammaren och till uppvärmning av byggnader och varmvatten. Frigiva gård har därmed blivit självförsörjande på elenergi och är dessutom elleverantör.

– Idén är att först och främst att spara så att elkostnaden blir noll, sedan att tjäna genom att leverera överskottet. Teoretiskt kan vi leverera 50 000–100 000 kWh på nätet, men det återstår att se. Hela satsningen innebär också att vi minskar elförbrukningen på gården eftersom vi tidigare haft eluppvärmda byggnader och elberedare till varmvatten. Under sommarhalvåret blir det ett värmeöverskott, som exempelvis skulle kunna hålla jämn temperatur i ett växthus.

Grön el

Nymans har träffat avtal med energibolaget Pite Energi. Elleveransen mäts och en löpande nettodebitering görs där levererad el kvittas mot uttagen. Går allt som tänkt kommer biogasen att generera en intäkt. De får dessutom gröna elcertifikat för all produktion, som motsvarar en intäkt på upp till 75 000 kr.

– Elcertifikaten är en handelsvara på en marknad, priset går upp och ner, vi väljer själva när vi vill handla med dem.

Spara och återvinna energi

Ända sedan makarna Nyman köpte släktgården med 30 kor i slutet av sjuttiotalet har deras strävan varit att minska behovet av energi. De konverterade från olja till ved och solfångare monterades för att förvärma luften till torkfläktarna. Så småningom stod de inför vägvalet att utveckla eller avveckla verksamheten. De valde utveckling.

År 2000 byggdes nytt stall för lösdrift och antalet kor ökades successivt till 160. Med nytt stall minskade elförbrukningen efterhand. Pumpningen av gödsel upphörde och plansilo ersatte silotorn. Första steget för att återvinna energi blev att ta tillvara värmen från mjölktanken för att värma serviceytor och vatten. När nu energin även från gödseln återvinns blir nästa steg att se över belysning och motorer för att hitta ytterligare effektiviseringsvinster. En energikartläggning under vårvintern 2013 visade att en styrning av belysningen i lagården, inte minst sommartid, och byte av vissa lysrör till ledrör skulle minska energibehovet ytterligare. Att driva fodermixervagnen med el istället för med dieselmotor skulle också spara energi, eftersom elmotorn har bättre verkningsgrad.

Minska dieselförbrukningen

Traktorernas dieselförbrukning är under lupp. Rätt storlek på traktorerna för att optimera kapacitetsutnyttjandet är, tillsammans med bättre körteknik, det Herbert Nyman hoppas ska minska dieselförbrukningen på sikt.

– Vi har börjat se över vilken kapacitet vi egentligen behöver för olika maskiner, exempelvis fodervagnen. Vi räknade på effektbehovet och investerade i en traktor som halverade dieselförbrukning för det arbetet. När nya maskiner eller traktorer köps ska de vara väl anpassade för att optimera energianvändningen, men egentligen är det här som ett eget biodrivmedel skulle passa in, säger Herbert Nyman.

Nästa vision är nämligen att kunna konvertera biogasen till flytande bränsle.

– Än finns ingen lönsam teknik för småskalig tillverkning, men drömmen lever vidare. Vi når våra delmål ett i sänder, säger Herbert Nyman och förklarar att en kubikmeter 97-procentig metangas motsvarar en liter diesel, så rent teoretiskt skulle gårdens gödsel kunna producera 100 kubikmeter diesel.

Solfångare

På 1980-talet installerades 300 kvm solfångare som förvärmde luften till två torkfläktar på vardera 45 000 kubikmeter/tim. Temperaturen höjdes med 8 grader en solig dag, 4,5 grader en mulen, vilket var en effektiv energiinvestering.

Investering/finansiering

Energimyndighetens stöd räckte till materialkostnaden. Det egna arbetet uppgick till många arbetstimmar.

Maskiner/utrustning

Solvärmepaket från Alfa Laval (nuvarande de Laval).

Biogasanläggning

Produktion

Gården producerar mellan 6 000 och 7 000 kubikmeter gödsel, vilket räcker till att producera en miljon kilowattimmar. Lite förenklat blir det en tredjedel elström, en tredjedel används för att hålla en 37-gradig temperatur i rötkammaren och en tredjedel går till uppvärmning av byggnader och varmvatten. Efterhand kan gräs, rester från djupströbädd och annat avfall blandas in och effekten ökas.

Gårdens gödsel leds till en blandningsbrunn där den förvärms varefter den pumpas till rötkammaren. Rötkammaren rymmer 580 kubikmeter, den översta metern är isolerad invändigt med polyuretanskum för att täta och skydda betongen. Rötkammaren är även isolerad utvändigt. Värme tillförs så att gödseln håller 37 grader. Gas bildas, som renas från svavelväteföreningar med mera. Gasen leds till ett utjämningslager på 20 kubikmeter, därifrån den tas till motorn och generatorn, som producerar el och värme, eller till gasbrännaren som producerar värme. Gasen kan också facklas bort.

Gasen avger fukt, därför lutar gasledningen till en kondensfälla, då fukt inte är bra för motorn.

Rötad gödsel från rötkammare bräddas och leds till pumpbrunn för förvärmning av nytt material. Därefter bräddas rötresten ner till gödselbrunn, där påfyllning med självfall sker i botten. Idén med självfall är en energisparåtgärd för att minimera pumpningar.

Maskiner/utrustning

Generatorns effekt är 55 kW. Möjlig produktion 1 000 MWh/år.

Gaspannans effekt är 95 kW och går även att elda med ved, vilket är bra vid uppstart av rötprocessen då mycket värme behövs men gas ännu inte bildats. Varmvatten och alla bostadshus värms av pannan. Det finns också ett 20 kubiks utjämningslager.

Gasmotorn har Götene Gårdsgas byggt, en leverantör med lång erfarenhet. Reservdelar finns på hyggligt nära håll. Alternativet med ett kinesiskt fabrikat hade troligen varit billigare men inte känts lika tryggt.

Investering/finansiering

Totalt cirka 5 mkr (budgeterat 4,5 mkr).

50 procent, 2,5 mkr, banklån med 10 års avskrivningstid.

1,5 mkr, investeringsstöd via länsstyrelsen.

Resterande belopp, 1 mkr, egen finansiering.

Intäktskalkyl

Försäljning el råvaruvärdet 25 öre, 50 000–200 000 kWh. Möjlig intäkt 12 500–50 000 kr/år. Försäljning Gröna elcertifikat 300 000 kWh. Möjlig intäkt upp till 75 000 kr/år.

För att kalkylen ska gå ihop behövs en intäkt på 45 öre/kWh, vilket ungefär motsvarar dagens elpris plus elcertifikat.

Ekonomiskt utfall

Elräkningen för tidigare förbrukning, ca 260 000 kWh/år, försvinner. Besparing ca 200 000 kr.

Behovet av konstgödsel minskar eftersom de gödslar med rötrester. Besparing ca 30 000–40 000 kr/år.

Erfarenheter

Metanreducering på gården är en viktig klimatåtgärd. Gödseln blir mer lättillgänglig för växterna och behovet av konstgödsel minskar. Dessutom luktar gödseln mindre. Herbert Nyman anser att biogasinvesteringar idag måste bygga på stort intresse och eget arbete för att uppnå lönsamhet. Det är trots allt är en risktagning, sett med dagens låga energipris på marknaden.

– Kalkylen är inte jättestark men det finns mervärden; vi når ett mål som vi länge önskat oss plus att vi skapar miljö- och klimatvärden. Det känns bra och helt rätt för företagets framtid, säger Herbert Nyman.

Text: Iréne Lundström, Byatryck. Foto: Diakrit