När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kommer till Skellefteå på arbetarrörelsens högtidsdag den första maj, ligger tyngdpunkten i hans tal troligtvis inte på inrikes jordbrukspolitik. Vi kan ändå inte sluta hoppas att Bucht, och för den delen övriga politiker, skulle sända ut budskapet om att livsmedelsproduktionen i Sverige är högprioriterad.

Jordbruket kan växa

Vi lever i en orolig värld, men årtionden av obefintlig styrning av livsmedelsproduktionen har lett till att vi i dag bara kan försörja hälften av landets befolkning med mat i ett krisläge. Bucht kommer på måndag att tala i norra Sveriges största jordbrukskommun, då Skellefteå har flest jordbruksföretag (ca 900), flest mjölkkor (ca 4 500) och vi brukar ca 26 500 hektar mark (ca 40 procent av Västerbottens åkermark). Jordbruket i Skellefteå har alla möjligheter att växa och skapa betydligt fler arbetstillfällen än de flesta andra branscher, då jordbruk köper merparten av varor och tjänster lokalt. Men vi måste få de rätta förutsättningarna.

Jublet har bytts till frustration

Sven-Erik Bucht har gjort ett gott arbete i att i början av året få till den breda uppgörelsen i riksdagen om en nationell livsmedelsstrategi, med mål om att öka livsmedelsproduktionen. Men jublet från oss bönder då har nu tyvärr bytts ut i en allt större frustration och oro, då det hittills inte presenterats några krafttag.

Vi behöver kraftfulla åtgärder

Basen i jordbruket i Skellefteå och resten av länet är mjölkproduktion, men med färre bönder och sjunkande mjölkvolymer, riskerar underlaget på sikt bli för litet för att en fungerande infrastruktur kring jordbruket ska kunna upprätthållas. Därmed kan arbetstillfällen och skatteintäkter gå om intet. Det är mer än bråttom att ministern kommer fram med kraftfulla åtgärder – och inte snuttifierade insatser som varken gör till eller från för bonden här och nu. Vi har några förslag:

  • Skicka pengar till regionerna i landet så vi kan göra verkstad i de regionala livsmedelsstrategierna.
  • Öka insatserna inom ramen för det Nationella stödet för norra Sverige.
  • Sänk dieselskatten i de gröna näringarna till jämförbar nivå med våra konkurrentländer.
  • Inför inte någon form av avståndsskatt.
  • Kompensera lantbrukaren för de svenska regler och förordningar vad gäller djur- och miljöskydd som går längre än EU-nivå.
  • Underlätta investeringar i jordbruksföretag enligt modellen med ”landsbygdslånet” för bostadsbyggande som föreslagits av den parlamentariska landsbygdskommittén.
  • Värdera jordbrukets intressen högre i alla kommunala plan- och vattenfrågor än vad som görs i dag.
  • Se till att lokala och svenska råvaror blir norm i den offentliga upphandlingen av livsmedel.

Upp till kamp för livsmedelsproduktionen nu Bucht!

Pär Antonsson, Övre Bäck
vice ordförande LRF Västerbotten