Ett viktigt politiskt initiativ, som kan betyda mycket för att skapa framtidstro och tillväxt på landsbygden, är de 75 konkreta förslagen från den parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)
Nu gäller det att våra politiker visar att de menar allvar med sitt landsbygdsintresse och faktiskt genomför förslagen.

Vägstandarden viktig

Några av förslagen är särskilt angelägna för Västerbotten. För det första att landsbygdens behov av underhåll och investeringar i transportsystem samt enskilda vägar ska behandlas i länstransportplanen. Det är oerhört viktigt att det finmaskiga vägnätet i vårt län underhålls på ett bra sätt. Med våra avstånd är en god vägstandard a och o för både gods- och persontransporter och dessvärre är det ett svårt eftersatt område på många håll i länet.

Strandskyddet

För det andra uppmaningen att åter se över strandskyddsbestämmelserna så att de får "avsedd effekt". Exploateringstrycket i norra Sverige går inte att jämföra med förhållandena i exempelvis Stockholms omnejd, utan här finns det gott om utrymme. Lättnader i bestämmelserna är viktigt för att kunna skapa attraktiva boenden och locka till 

Orimliga konsekvenser i

För det tredje att utredningen uppmanar regeringen att se över va-lagstiftningen för att underlätta bostadsbyggande och åtgärdandet av icke godkända avlopp på landsbygden. De krav som framfördes i det så kallade vattendirektivet får fullständigt orimliga konsekvenser. Man talar om åtminstone 160 000 enskilda avlopp som måste åtgärdas, till en kostnad på drygt 100 000 kronor per hushåll. En helt orimlig prislapp. Vill man ha en levande landsbygd kan man inte lägga sådana krav på enskilda fastighetsägare. Dessutom kan miljönyttan av dessa förslag många gånger diskuteras.

Landsbygdslån positivt

För det fjärde tilltalas vi av idén om införande av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter med mera. Vi ser alltför ofta hur unga människor som vill bosätta sig på landsbygden får kalla handen av bankerna. Satsningar på landsbygden ska inte avkrävas högre andel egenfinansiering än motsvarande satsningar i tätorter.
Landsbygdskommitténs förslag, tillsammans med andra politiska initiativ som den nationella livsmedelsstrategin och skogsprogrammet, kan – om de får rätt innehåll – faktiskt vara det som vänder utvecklingen för landsbygden i norra Sverige.


Lotta Folkesson                                         Mats Granath
ordförande LRF Västerbotten                  regionchef LRF Västerbotten