Jag tror att vi alla behöver bli bättre på att förmedla den stolthet vi som jobbar inom jord, skog och trädgård känner. Vi jobbar trots allt med det bästa som finns och sitter på lösningen till många av framtidens utmaningar gällande miljö, arbete och hälsa.

Det har hänt mycket under året som varit. Vattendirektivet och remissen på förslag till åtgärdsplaner, småskalig vattenkraft, försenade EU stödutbetalningar, regionens beslut om att lägga ner tre naturbruksgymnasier samt en total oklarhet om vad som händer med vuxenutbildningen i VG, elledningar samt en mycket jobbig situation för många av våra mjölkföretagare. Detta är bara ett litet axplock av frågor vi hanterar.

När landshövdingen bad om 10 regelförenklingsförslag som han skulle kunna driva hela vägen in i riksdagen var gensvaret enormt. Tillsammans tog vi fram inte mindre än 153 förslag! Dessa blev 10 stycken som vi överlämnade till länsledningen den 10 november förra året. Den 18 mars fick vi äntligen svar, kanske inte det svar vi väntade oss men nu utvärderar vi det.

Jag tänker fokusera på vad vi vill framåt

I år har vi bestämt oss för att ha lite extra fokus på skogsfrågorna. Skogen är viktig för oss som företagare, men även för samhället som helhet för att vi skall klara av klimatförändringarna i framtiden. Ett bra exempel på skogens betydelse är att vid klimatmötet i Paris COP21 ansåg man skogen som en förutsättning för att nå de klimatmål som man kom överens om där.

Ett annat exempel är att nu när miljömålsberedningen den 9 mars presenterade en blocköverskridande överenskommelse om hur vi skall minska klimatutsläppen med 85 % till 2045 i jämförelse med 1990 utpekas jord- och skogsbruket som viktiga verktyg för att nå målen. Det konstateras att det krävs en ökad jord- och skogsproduktion samt att vi behöver bli mer resurseffektiva. Båda är exempel på att skogen idag ses som en förnybar resurs i omställningen till ett biobaserat samhälle.

Att vi som företagare får fortsätta att bruka skogen med frihet under ansvar är något som LRF jobbar hårt för. Vi ser en rad utmaningar där företagsekonomi och äganderätt skall vägas mot ekologiska, sociala och kulturella viljor, men också möjligheter så klart.

I den svenska skogspolitiken är miljö och produktionsmål jämställda. Våra duktiga och ambitiösa skogsägare har anpassat sig och vi har idag ett högre virkesförråd i våra skogar än någonsin tidigare.

I LRF Västra Götaland kommer vi under 2016 jobba för att skapa förutsättningar för att skapa ett Forsknings- och Utvecklingscenter med fokus på hållbart skogsbrukande här i regionen med ambitionen att starta upp 2017.

Vi fortsätter jobba för att få viltstammar i balans med fodertillgång med utgångspunkten att markägarna skall kunna bedriva lönsammast möjliga produktion utan påverkan av obalanserade viltstammar.

Vi anser att KOMET skall vara det enda arbetssätt som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen använder i sitt arbete med områdesskydd.

Vi vill se en ökad dikning i skogarna och kommer jobba för det.

Vi hoppas kunna öka kunskapsnivån hos våra medlemmar genom att i samarbete med andra erbjuda seminarier, studiecirklar och andra typer av utbildningar.

Allt detta tillsammans hoppas vi skall leda till ökad hållbar produktion i skogen och därmed lönsamhet i våra medlemmars företag.

På förra årets stämma pratade jag mycket om hur starka vi är tillsammans när vi utnyttjar hela kraften i vår organisation. Jag tror ännu mer på det idag och ser att det är i de frågor som vi använt allas kompetens och engagemang som vi nått långt under året som gått. Ett bra exempel på när vi tillsammans uträttat så mycket mer än vad varje enskild kan göra ensam är vattenfrågorna. Min ambition är att vi skall fortsätta arbetssättet även under detta år.

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
asofia.karlsson@telia.com eller 073-038 42 64

Mars 2016