Vad är syftet med vattendirektivet?

EU:s vattendirektiv beslutades redan år 2000 och syftar förenklat beskrivet till att vattnen i Europa ska bli renare och att vattnet ska räcka till alla. Det finns väldigt mycket information om vattendirektivet hos Vattenmyndigheterna, vilka är den myndighet som samordnar detta arbete.

För att försöka konkretisera vad detta innebär för jord och skogsägare har vi en inspelad powerpointpresentation om detta, på ca 30 minuter, se länk https://youtu.be/qL12f4Ymb44

Kopplingen mellan EU:s vattendirektiv och landsbygden är främst genom åtgärder som är föreslagna inom varje klassad vattenförekomst för att minska näringsläckage från åkermark, åtgärder i skogsbruk och enskilda avlopp men även i vandringshinder.

Vilka vatten ingår?

Sverige har en mycket stor andel av Europas vatten och bara i vårt land finns, enligt SMHI:s sjöregister, cirka 100 000 sjöar. För att se vilka sjöar och vattendrag som är medräknade (klassade) i detta så finns de i VISS (Vatteninformation i Sverige), se länk https://viss.lansstyrelsen.se/

I VISS finns det massor av information att hitta om våra vattendrag, för att enkelt hitta det som rör de mesta av våra vatten kan man ta hjälp av denna lathund hitta-ratt-i-viss (2).pdf

Vad tycker LRF?

LRF ser med oro på att den samlade bördan av flera av dessa åtgärder blir orimlig för många människor. Därför har LRF sedan länge varit engagerad i det svenska genomförandet och lämnat många synpunkter skriftligt och muntligt. Se en film från Sofia Karlsson, regionordförande Västra Götaland https://youtu.be/7lueCVJYs0A och läs Palle Borgströms Läs mer i detta pressmeddelande

Vad gör vi nu?

Under perioden 1 nov 2020 till 30 april 2021 pågår ett samråd där de fem Vattenmyndigheterna som genomför direktivet vill ha synpunkter på statusklassning och förslag till åtgärder. Därefter kommer de så kallade vattendelegationerna fatta beslut i december 2021 för perioden 2021 till 2027.

Här kan ni se vilket miljöövervakningsdata som finns tillgänglig från SLU (som är den officiella datavärlden för miljöövervakningsdata) samt se vart i vattensystemet provtagningsstationerna finns plocka fram rådatat från de mätningar som är gjorda så finns denna information på Miljödata MVM - Search (slu.se).

Vill vi ha en större ändring i åtgärdsprogrammet och ha ett åtgärdsprogram som är förenligt med andra samhällsintressen behöver kommuner begära överprövning av detta. För att formulera detta rätt finns den en mall att använda som stöd för kommunerna.

Kontakta oss gärna om ni vill ta del av mallen eller om ni vill ha möten med er kommuns politiker eller tjänstemän och vill ha stöd av oss under detta möte.

Det är viktigt att vi på LRF är aktiva i att lämna remissvar! Under mars och april kommer vi jobba mer aktivt med detta och denna sida kommer att uppdateras löpande under remissperioden.

Håll utkik i kalendariet Aktiviteter LRF Värmland efter digitala träffar om att ”Skriva remissvar till Vattendirektivets åtgärdsprogram” där vi försöker samla oss digitalt för att diskutera hur vi kan skriva remissvaren och dela erfarenheter i LRF Västra Sverige.

Digitala träffar "Skriva remissvar till Vattendirektivets åtgärdsprogram"
1 april kl 19.00 - Info och anmälan >>
15 april kl 19.00 - Info och anmälan >>

En brist i åtgärdsprogrammet är att det bara tar hänsyn till åtta av de åtgärder som vi genomför när det gäller att minska halten näringsämnen till vattendragen. Detta tycker vi är fel eftersom vi hela tiden genomför lokalt anpassade åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. En kort information om detta finns på länken dolda åtgärder som gynnar vattenkvalitén och använd därefter gärna formuläret frivilliga-atgarder---formular (2).pdf

Synpunkter på remissförslaget lämnas digitalt till vattenmyndigheterna direkt via Lämna synpunkter | Vattenmyndigheterna


Har ni frågor kontakta oss gärna!

Kajsa Edbom, kajsa.edbom@lrf.se
Christer Jansson, christer.jansson@lrf.se
Erik Evestam, erik.evestam@lrf.se