LRF uppmanar regeringen: Återställ skattebefrielsen nu!

Biogastankar

I tisdags lämnades LRF över ett brev till berörda ministrar där vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast minimera konsekvenserna av att biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarats.

EU-kommissionens tidigare godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022. Läs mer om domen här.

Brevet, som överlämnades finns att läsa nedan, undertecknades av LRF tillsammans med Energigas Sverige, Fossilfritt Sverige, 13 nationella branschorganisationer samt ett 50-tal företag och organisationer som påverkas av upphörandet av den svenska skattebefrielsen på biogas. 

Vi som skickade in brevet utgör ett brett spektrum av samhällsbärande sektorer: kommuner, regioner, lantbruk, avfall och avlopp, energi, drivmedel, transporter, kollektivtrafik och industri. Det visar att frågan är viktig och angelägen i stora delar av det svenska samhället.

Skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol – en av grundbultarna i svensk klimatpolitik – har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället.

I brevet betonas att det är av största vikt att regeringen omgående agerar i enlighet med den begäran om åtgärder som Energigas Sverige skickade till Finansdepartementet den 24 mars 2023 där regeringen uppmanas att:

  • Säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats. Regeringen bör verka för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av de nya bestämmelserna i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).
  • Återställa full skattebefrielse omgående för biogas och biogasol med stöd av EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Nya bestämmelser i artikel 44 i nämnda förordning möjliggör skattebefrielse utan godkännande av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna beslutades av EU-kommissionen den 9 mars 2023 och börjar gälla inom några veckor, så snart de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
  • Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser vidta ovanstående åtgärder.

Brevet skickades den 4 april till Finansminister Elisabeth Svantesson, Energi- och näringsminister Ebba Busch, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, Landsbygdsminister Peter Kullgren, Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Även en lång rad berörda riksdagspolitiker har fått en kopia på brevet.

LRF fortsätter också att driva på för en fortsättning av Gödselgasstödet som just nu har slutdatum september 2023.

För mer information kontakta:

Tove Lönstad, Näringspolitisk Rådgivare 
tove.lonstad@lrf.se

Michelle Elger Ekman, Näringspolitisk Expert
Michelle.elger-ekman@lrf.se

Läs mer om biogas på vår samlingssida.