Stärkt samverkan myndigheter–näringsliv nödvändig för bättre vatten

Möte vattenmyndigheten/LRF

Hela samhällsutvecklingen berörs av våra vattenmiljöproblem - inte minst livsmedelsproduktionen. Vattenmyndigheten Södra Östersjön och LRF stärker därför samarbetet för att underlätta utförandet av rätt åtgärd på rätt plats.

Vattenbrist och torka, övergödning och miljögifter är de största vattenmiljöproblemen i Södra Östersjöns vattendistrikt vilket även påverkar jordbruket i sydöstra Sverige. LRF är en viktig aktör inom vattenförvaltningen då dess medlemmar kan göra stor skillnad i åtgärdsgenomförandet för att nå en bättre vattenstatus för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. En levande långsiktig dialog är viktigt för detta åtgärdsgenomförande.

– Samverkan med näringslivet är nödvändigt för att hitta lösningar på utmaningarna kopplat till ett förändrat klimat, övergödningsproblematiken och situationer med vattenbrist och torka, säger Allan Widman, landshövding i Kalmar län.

– Inom den gröna näringen ser vi utmaningarna kopplat till ett förändrat klimat och är en naturlig part i arbetet med att möjliggöra åtgärder. Samhället behöver ta en aktiv roll och bidra till att skapa förutsättningar för att kunna trygga den svenska livsmedelsproduktionen, vilket har stor betydelse utifrån ett beredskapsperspektiv, säger Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost.

Pengarna räcker inte till allt. Därför måste näringslivet och myndigheterna samverka för att få rätt åtgärd på rätt plats och hjälpa till så att åtgärdsgenomförandet går så smidigt som möjligt.

En viktig resurs för att få åtgärder utförda är samordnare med kompetens inom växtodling och hydrologi. Det råder dock brist på kompetens inom vattenrådgivningssektorn.

Konkurrensen om vattnet ökar, samhällets vattenanvändning och tillstånd för vattenuttag kan behöva ses över ur ett rättviseperspektiv.

Från LRF deltog Glenn Oredsson LRF Skåne, Gabriella Cahlirån LRF Östergötland, Karin Oscarsson, sakkunnig vatten miljö och cap LRF Öst, Andreas Nypelius LRF Gotland och Roger Gustafsson LRF Sydost, samt Ida Grimlund, sakkunnig vatten LRF Syd. Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Södra Östersjöns vattenmyndighet deltog också vid mötet.