Två motioner bifölls under regionstämman

Helikopter skottar snö från ladugårdstak

Två motioner bifölls under regionstämman. Den ena handlade om förbättrande försäkringsvillkor gällande snötyngd och snöras och den andra om klövviltsskador orsakad av kronhjort.

Kronhjortar på Järnäshalvön, Nordmaling, Västerbotten

Klövviltsskador på åker och skogsmark 
Det senaste decenniet har kronhjortens viltstam vuxit sig starkare i Västerbotten. Detta har fått följden att skador på rundbalar, ensilage men också unga granbestånd blivit allt vanligare. Mycket tyder på att skadorna ökar för varje år. Det finns en etablerad oro att Länsstyrelsen inte ser problematiken utan snarare vill öka kronhjortsstammen i länet.
Regionstyrelsen tar initiativ till att, tillsammans med Norra skog och skogsbolage, lyfta förvaltningen av kronhjortsstammen med Länsstyrelsen. 


Även denna motion fick bifall av stämman med tilläggsyrkandet att LRF, tillsammans med Norra Skog och övriga skogsbolag, ska verka för allmän jakt på kronhjort och dovhjort.

Viken tomater, Skåne.

Livsmedelsstrategin 
För cirka fem år sedan fastslogs en livsmedelsstrategi i Sverige, något som vi inte sett särskilt mycket av. Byråkratiska hinder stoppar människor i investeringstankar, bland annat är ansökningsblanketter för investeringsstöd, klimatklivet och krisstödet näst intill obegripliga. Förenklingsresan som Jordbruksverket drev för ett antal år sedan gav inte heller något vidare resultat, snarare upplevs regelkrånglet ha ökat. Motionären förelsår att LRF arbetar hårdare för att få bort regelkrångel och dubbeladministration, samt att LRF driver frågan att livsmedelsstrategins målsättning om ökad produktion i Sverige får en särställning gentemot andra intressen och ett procentmål att motionen går vidare till LRFs riksförbundsstämma.

Stämman beslutade att motionen anses vara besvarad, och att livsmedelsstrategin ändå gjort skillnad, exempelvis i Sveriges förhandlingar i EU om de nya jordbruksstöden CAP 2023-2027. På nationell nivå pågår nu ett arbete att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin som har en bred politisk förankring. Gällande regelförändringar arbetar LRF löpande med att förbättra detta. Sammanfattningsvis är Regionstyrelsens bedömning att LRF redan arbetar aktivt med samtliga punkter som motionären lyfter fram.