Två motioner vidare till riksförbundsstämman

färgkorrigerad bild för triplotronen

LRF Västernorrlands regionstämma 2023 beslutade att skicka två motioner vidare till riksförbundsstämman som kommer hållas under våren. Ena motionen handlade om bättre myndighetsutövning i skogsbruket vid fältgranskningar. Den andra motionen berörde hur vi får bäst effekt på motionerna.

Totalt var det sex motioner som behandlades på LRF Västernorrlands regionstämma. Motionerna bildade fyra yttranden då två motioner var nära identiska och handlade om remissen kring framtidens folkrörelse och en motion var skriven av regionstyrelsen själva.

Stöd till dikoproduktion i Norra Sverige
Den första motionen handlade om att LRF Västernorrland och LRF:s Norrlandsgrupp ska verka för att införa ett Norrlandsstöd för dikoproduktion då man ser att lönsamheten för dikoproduktionen i länet har minskat. Stämman beslutade att uppdra åt regionstyrelsen att skicka frågan vidare till LRFs Norrlandsgrupp.

Intensifiera arbetet kring vargen
Motionen handlade om att LRF bör intensifiera arbetet med rovdjursfrågan och speciellt varg. Detta genom att inrätta en ny myndighet med lokal förankring som kan hantera rovdjursfrågor och där boende på landsbygden har bestämmanderätt. LRF bör även ha överklaganderätt i alla instanser. Stämman beslutade att uppdra åt regionstyrelsen att skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen om de tidigare fattade stämmobeslut gällande rovdjursförvaltningen.

Kjell Forsén i Anundsjö lokalavdelning.
Kjell Forsén i Anundsjö lokalavdelning.

Myndighetsutövning i skogsbruket
Tredje motionen handlade om vikten av att få en samsyn och en dialog mellan skogsägare och myndigheter av de åtgärder som föreslås vid en fältgranskning. Exempelvis vid föryngringsavverkning, dikesrensning eller ny-dikningar. Markägare ska informeras innan fältgranskningen samt att resultatet av fältgranskningen redovisas samma dag. Stämman beslutade att skicka motionen till Riksförbundsstämman som kommer hållas under våren.
– Vi ser mer och mer bestämmelser som är diffusa från myndigheter vilket gör att skogsägare hamnar i underläge. Vi behöver en dialog direkt och att man som skogsägare har möjlighet att följa med. Om vi inte gör detta ur myndighetssynpunkt så kommer vi ha större och större konflikt mellan myndighetsperson och skogsägare. Jag tycker det är bra att vi skickar motionen vidare, sade Kjell Forsén i Anundsjö lokalavdelning som skrivit motionen.

Remissen om Framtidens folkrörelse
Två, nära identiska, motioner kring framtidens folkrörelse behandlades. Motionärerna ville att LRF Västernorrland ska verka för att beslut om remissen för folkrörelsen tas 2024 för att avsluta den medlemsdialog som är påbörjad på ett demokratiskt sätt och att LRFs lokalavdelningar ska vara kvar som lägsta nivå i organisationen. Motionerna engagerade flertalet fullmäktige under motionshanteringen. 
– Det finns för- och nackdelar med allt men något måste ske inför framtiden med LRF. Jag stödjer både för- och nackdelar. Ha lite is i magen tills alla remissvar inkommit och ta ställning då, sade Peter Sundström som var glad över allt engagemang och uppmanade lokalavdelningarna att fortsätta påverka. 

I regionstyrelsens yttrande står att den plan som lagts för processen bör följas och att lägga särskilt yrkande kring denna punkt ses som verkningslöst och kommer troligen inte ha önskad effekt. Regionstyrelsen ser större möjligheter att påverka utfallet genom dialog med riksförbundsstyrelsen och remissens styrgrupp under arbetets gång.  De understryker även vikten av att så många som möjligt svarar på remissen innan den 31 mars 2023. Stämman beslutade att anse motionerna besvarade med vad regionstyrelsen anfört och tog till sig av stämmans medskick.

EU-flagga

Hur når vi bästa effekt på våra motioner?
Regionstyrelsen hade själva skrivit en motion och den handlar om hur LRF på bästa sätt och med bästa effekt ska arbeta med just motionerna. LRF arbetar för att nå medlemsnytta varje dag. De områden och frågor som riks har att hantera kommer både från medlemmar och från politiskt håll. Med EUs allt större intresse att styra medlemsstaterna så landar allt mer i knäet på LRF. Framför allt är skog och skogsbruk ett område som de senaste åren krävt flera medarbetares fulla uppmärksamhet. 

Regionstyrelsen ville därmed med motionen låta riksförbundsstyrelsen utreda frågan om hur vi når bästa effekt på stämmobesluten tillsammans med politikens och myndigheters negativa påverkan som ständigt kräver åtgärder. Stämman beslutade att skicka motionen vidare till vårens kommande riksförbundsstämman.