Det svenska jord- och skogsbruket har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och ligger idag långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Det är ett läge vi ska ta tillvara på.

Om mer pengar satsas på forskning och innovationer med tydligare koppling till de faktiska behovsägarna – företagarna inom det gröna näringslivet – tar man tillvara potentialen att få utväxling på gården där verksamheten finns samtidigt som det stärker konkurrenskraften i företagen.

Därför vill LRF vara aktiva i rätt sammanhang för att kunna sprida kunskap om våra medlemmars forsknings- och innovationsbehov och påverka resurstilldelningen.

LRF tycker att ...

... en större andel av det forsknings- och innovationsarbete som bedrivs ska utgå från våra medlemmars behov, i syfte att skapa hållbara och lönsamma företag.

LRF jobbar under 2021 för….

... tydliga prioriteringar på forskningsområdet som bygger på en genomförd inventering av forsknings- och innovationsbehov.

... en större resurstilldelning till företagsnära forskning och innovation utifrån medlemmarnas behov.

... att bli mer synliga i relevanta organisationer, regionala kluster, institut, universitet och högskolor samt EU-nätverk i syfte att påverka inriktningen på projekt utifrån behov som finns hos våra medlemmar.