Öka lönsamheten och konkurrenskraften för de gröna näringarna

Vi kommer att arbeta för att:

Vidareutveckla våra verksamheter med fokus på god djur- och naturomsorg, för att säkra en lönsam och resurseffektiv produktion.

För att vi ska lyckas måste samhället:

Ge tydliga och stabila spelregler inom allt från äganderätt till skatte- och utbildningspolitik som gynnar tillväxten i de gröna näringarna och framväxten av en cirkulär bioekonomi.

Öka ersättningarna för de publika nyttigheter vi producerar såsom möjligheter till rekreation.

Se nödvändigheten av att låta en större andel av försäljningsvärdet tillfalla primärproducenten och tidiga förädlingssteg för att upprätthålla, stärka och utveckla produktionen.

Öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige

Vi kommer att arbeta för att:

Fördubbla produktionsvärdet inom de gröna näringarna till år 2040.

Öka produktionen av livsmedel, råvaror, nya material och energiformer för tryggare försörjning i vår omvärld och för att erbjuda mer miljö- och klimateffektiva alternativ.

För att vi ska lyckas måste samhället:

Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden såsom finansiering, konsumentupplysning, regelverk och skattelagstiftning som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion och fasar ut ohållbar konsumtion och produktion.

Skapa ett verkningsfullt regelverk för de gröna näringarnas immaterialrätt för att stimulera innovationer och nyskapande.

Utveckla kanaler för export av råvaror, varor och tjänster från de gröna näringarna.

Säkerställa att myndighetsutövandet främjar en ökad produktion med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider.