Vad är en ”Färdplan” i detta sammanhang? 

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll. Tretton färdplaner har redan överlämnats till regeringen  

Vilka mål har satts upp i denna Färdplan? 

1. Behålla och stärka sin ledande roll i hållbarhetsarbetet. 

2. Vara en möjliggörare för andra branscher att bli hållbart fossilfria. 

3. I linje med livsmedelsstrategin och för klimatets bästa ska produktionen inom näringen öka under hela tidsperioden. Det finns delmål 2022 och 2025 där slutåret är 2030 då branschen skall vara 100 % fossilfri för drivmedel, torkning och värme.   

Hur har processen gått till? 

Detta beslutades på riksförbundsstämman 2019 i samband med att det också skulle tas fram Hållbarhetsmål.  I arbetet med färdplanen för lantbruksbranschen har näringar inom växtodling, spannmål, mejeri, trädgård och slakt varit involverade. Innehåll i denna och ett antal andra färdplaner överlappar varandra eftersom lantbruksföretagen är verksamma inom ett brett spektrum av produktions- och distributionskedjor. Arla, HKScan och Lantmännen är de tre företag som varit delaktiga i framtagandet av planen 

Vad händer nu härnäst och hur jobbar LRF med frågan? 

Inom kort överlämnas Lantbruksbranschens Färdplan till regeringen tillsammans med andra färdplaner. Färdplanen innehåller krav från politiken som vi kommer fortsätta jobba med.  

I ett motionssvar på ett par motioner från stämman 2019 beslutades att LRF ska jobba med att öka förutsättningarna för att köra på 100% fossilfria drivmedel samtidigt som att konkurrenskraften skall stärkas. Exempelvis så undersöks möjligheten att använda nya CAP för stöd till biodiesel.  

Det pågår också ett arbete med grön skatteväxling inom LRF. Det finns även kopplingarna till de beslutade hållbarhetsmålen där frågan ingår i ett av miljö- och klimatmålen ”Öka det gröna näringarnas klimatnytta”. Regeringen har också tillsatt en utredning om ”Ett fossiloberoende jordbruk” som landshövding Helena Jonsson kommer leda. Denna skall vara klar i februari 2021. 

Vad innebär det för mig som enskild lantbrukare? 

Alla tar sina egna beslut vilket drivmedel man använderDet kan bero på vad som är tillgängligt, vad motortillverkaren tillåter och om man är beredd på att betala ett högre pris eller inte. Färdplanen visar att branschen som helhet vill ställa om och vilka redskap vi behöver för att göra det.  

Hur ser skattesatserna och återbetalningen ut för dieselskatt just nu? 

I dagsläget är skatten på diesel totalt 4,71 kr/literÅterbetalningen är 1,93 kr per liter. De förnybara bränslena med 100 % fossilfritt innehåll (HVO 100, RME) är i dagsläget skattefria. 

Kommer återbetalningen på dieselskatten tas bort nu? 

Nej, den ligger kvar tills vidare. På sikt är det dock inte troligt att återbetalningen blir kvarBeroende på den politiska utvecklingen och andra omvärldsfaktorer så vet vi inte utvecklingen för detta. 

Vad har Reduktionsplikten för påverkan på omställningen till fossilfritt och denna Färdplan?   

Riksdagen har beslutat att alla drivmedelsbolag måste blanda in fossilfria drivmedel i fossil diesel och bensin enligt en plan framåt Enligt förslag så skall det år 2030 var 65-70 % reduktionsplikt för ”vanlig” diesel, baserat på nationell nivå och årsbasis. Vad man i praktiken får hem i sin farmartank i dag vet man inte alla gånger då bolagen i grunden benämner vanlig diesel som massbalansdiesel. Det kan tex vara 7-50 % förnybar diesel. Lantbruksbranschens Färdplan är ambitiösare än Reduktionspliktens plan som gäller hela samhället. 

Jag som redan idag kör på 100% fossilfritt (HVO 100 och RME), hur kommer jag att påverkas framöver? 

Just nu är marknadspriset högre än vanlig diesel, dessutom kan man inte få återbetalning på dieselskatten på grund av att den är från början är skattefri. Skattefriheten är tyvärr inte långsiktig. Regeringen kommer att ansöka om fortsatt skattefrihet för 100 % förnybara drivmedel. LRF jobbar för att skillnaden skall minska mellan alternativen av vanlig diesel och 100 % fossilfria.  

Hur ser andra alternativ ut för energikällor till traktorer och arbetsmaskiner? 

Batterilastare finns redan idag på marknaden, lämpad för att köra delar av dagen i stallar och mindre jobb. Batteritraktor finns det prototyper av samt någon enstaka modell på marknaden men har inte börjat säljas i någon större omfattning. Eltraktorer med sladd testas. Vätgas som energilagring forskas det om men är några år fram i tiden att bli aktuellt. Biogastraktorer finns på marknaden i några modeller men har inte heller kommit i gång med något större försäljning. Begränsningarna är begränsad körtid och var man ska tanka traktorn.