Här är fyra exempel på hur svenskt jordbruk och skogsbruk möjliggör för andra näringar att ställa om och minska sin klimatpåverkan.

1. Biodrivmedel

32 procent av alla klimatutsläpp i Sverige kommer från transportsektorn. Många tänker att elbilen är lösningen – och det stämmer till viss del. Men faktum är att vi inte bara behöver byta bilar, utan också bränslen i de bilar vi redan har. Bilar som i dag drivs med fossila bränslen behöver byta ut fossila bränslen mot biobränslen. Både sjöfarten och flygnäringen lär dessutom behöva andra alternativ än el för att klara omställningen.

Svenskt lantbruk möjliggör för transportsektorn att ställa om genom att bidra med råvaran till biobränslen. Vete, raps och tallolja blir till drivmedel, som gör omställningen möjlig.

2. El och värme

Efterfrågan på elektricitet kommer öka kraftigt under de kommande åren. Man räknar med att vi kommer behöva dubbelt så mycket el år 2045.

Svenskt lantbruk möjliggör för många olika sektorer att kunna använda klimatsmart el och värme. Solceller på ladugårdstak och en mängd vindsnurror bidrar konkret till den större efterfrågan på el. Restprodukter och gödsel från jordbruket bidrar dessutom med biogas, som kan användas för att producera värme.

3. Byggmaterial

Cementindustrin har näst mest klimatutsläpp av alla branscher. I Sverige finns gott om skog, och trähus är ett klimatsmart alternativ till betonghus.

Svenskt lantbruk möjliggör för byggindustrin att ställa om – genom att bidra med träråvaran till klimatsmarta hus.

Ett trähus fungerar dessutom som ett kollager, genom att koldioxiden binds i huset under hela husets livslängd. När skogen återplanteras ökar kollagret och ännu mer koldioxid binds – vilket reducerar klimatpåverkan ytterligare. Restprodukter från framställningen av virket kan slutligen bli till biodrivmedel. Skogsbruket bidrar därför med klimatnytta i många led.

4. Förpackningar

Många av de material vi i dag använder till förpackningar kommer från fossila resurser. Ofta handlar det om plast. Genom att ersätta fossila material med alternativ som har sin grund i biomassa minskar klimatpåverkan. Det som krävs för att framställa växtfibrer och biomassa till förpackningar är enbart naturliga komponenter som solljus, koldioxid och vatten.

Svenskt lantbruk möjliggör på det sättet för förpackningsindustrin att fasa in klimatsmarta alternativ.

 

LÄS MER: Några konkreta förslag för hur vi ska klara den förnybara omställningen

LÄS MER: Så ska svenskt lantbruk bli fossilfritt till 2030