Vad är ”God myndighetsutövning” enligt LRF?

Det är när myndigheter och företagare känner högt förtroende för varandra i alla ärenden och kontakter. God myndighetsutövning är rättssäker, kompetent och effektiv, och genomsyras av gott bemötande och god service.

Varför satsar LRF på god myndighetsutövning?

För att företagare ofta upplever kontakterna med myndigheter som negativa och för att reglerna blir allt fler och allt mer komplicerade. Myndigheternas bedömningar varierar mycket och är svåra att förutse vilket skapar stor oro och utsätter företagare för onödiga risker. 

Vad vill LRF uppnå genom arbetet med god myndighetsutövning?

Myndigheter har en avgörande roll i företagarens vardag och påverkar företagens utvecklas. LRF vill att myndigheterna ska förstå att alla vinner på att förbättra kontakterna och myndighetsutövningen gentemot företagare. LRF vill också att myndigheterna justerar sitt arbetssätt, sin attityd och kompetens så att de kan bli en positiv utvecklingskraft. Med bedömningar som går att förutse minskar riskerna för företagen.

Vad vill LRF att myndigheterna ska göra?

LRF vill att alla myndigheter aktivt ska bygga förtroende, det skapar ett bättre företagsklimat och leder till högre regelefterlevnad. En vinn-vinn-vinn situation för företaget, för myndigheten och för samhället i stort. Myndigheter kan bygga förtroende genom att hjälpa företagare att göra rätt, istället för att leta fel. När myndigheter ger samma slags besked oavsett var i landet ett företag befinner sig, har god kunskap, om bland annat branschen och företagarens vardag och erbjuder råd och information bidrar de till effektiva och positiva kontakter. 

Hur ska den här förändringen gå till?

LRF tar initiativ till möten med myndigheter för att informera och föra dialog. Vi hoppas att många kommer att lyssna och även upptäcka och förstå de stora vinster det ger både företag, myndigheter och samhälle att styra om mot en mer förtroendeskapande myndighetsutövning. Flera myndigheter arbetar redan på ett sätt som är positivt och dessa behöver vi lyfta fram. Exempel på sådana myndigheter är Skatteverket, Transportstyrelsen och Rättviks kommun.

Var hittar jag information om vad LRF tycker och gör?

Information om vårt arbete med myndighetsutövning kommer att finnas på hemsidan under godmyndighetsutovning.se och i särskilt material som tas fram till alla inom organisationen. Det går alltid att kontakta LRF:s kommunikatörer för att få del av detta.

Vilka är vinsterna med God myndighetsutövning?

För samhället:

 • Ökat förtroende för myndigheter – minskat myndighetsförakt
 • Ökad produktion av svenska råvaror – ökad självförsörjningsgrad och minskad klimatpåverkan
 • Ökat företagande, bättre ekonomi och fler arbetstillfällen

För myndigheter:

 • Bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål, som de nationella miljömålen och målen i livsmedelsstrategin
 • Tidsvinst – ekonomi – effektivitet
 • Företagarna följer reglerna bättre
 • Ökad arbetsglädje

För företagare:

 • Ökat fokus på företagsutveckling
 • Tidsvinst
 • Ekonomisk vinst
 • Förtroende för myndigheter
 • Ökad arbetsglädje

Varför satsar LRF på god myndighetsutövning just nu?

För att:

 • Myndighetsutövningen påverkar företagsklimatet och är därför en fråga av strategisk betydelse för möjligheterna att nå en ökad tillväxt i de gröna näringarna.
 • Uppdrag från medlemmarna i flera stämmobeslut
 • Nationella livsmedelsstrategin 2017 och regionala livsmedelsstrategier

Hur vill LRF att myndighetskontroller och tillsyn ska gå till?

 

Vad

Nuläge

Önskat läge

Myndighetens främsta uppdrag

Kontroll och revision​

Främjande och tillsyn​

Utformning av regelverk

Detaljerade ​

Målstyrda​

Bemötande

Misstro​

Respekt​

Använder digitaliseringen

Ibland ​

Fullt ut​

Branschkunskap

Sällan​

Alltid​

Råd och information

Sällan​

Alltid​

Samordning av kontroller

Sällan​

Alltid​

Förhandsavisering av kontroller

Ibland​

Alltid​

Kontrollresultat

I efterhand​

På plats​

Avgifter för kontroll och tillsyn

Ofta före​

Efter​

Handläggningstid, tillstånd

Kan ta flera år​

Max 180 dagar​

 

Är det bara myndigheterna som ska ändra sig?

Självklart ska företagare bidra till att möten och kontakter blir så positiva som möjligt, till exempel genom gott bemötande och att vara förberedd, men ledarskapet i de kontakter som företagare måste ha med myndigheter ligger främst hos myndigheterna. 

Finns det exempel på myndigheter som har lyckats?

Skatteverket. De har genom ett målmedvetet arbete under mer är 40 år förändrat sitt sätt att se på skattebetalare och sig själv som servicemyndighet. Skatteverket betraktas idag som Sveriges bästa myndighet. 

Rättviksmodellen är ett initiativ i Rättviks kommun som bygger på Skatteverkets arbete och synsätt. Det är en modell för bland annat myndighetsutövning och avgiftsuttag som applicerats på bland annat miljötillsyn och livsmedelskontroll på kommunal nivå. Föreningen Tillväxt & tillsyn håller kurser i detta.

Spelar regleringsbreven någon roll i detta?

Ja, både regleringsbreven och de instruktioner som styr myndigheternas arbete behöver anpassas så att de tydligare visar hur myndigheterna bör se på sitt uppdrag och hur det ska genomföras gentemot enskilda och företag. Dessutom bör de innehålla någon form av uppdrag till myndigheterna att följa upp hur deras myndighetsutövning uppfattas och hur effektiv den är.