LRF arbetar aktivt med att skapa fakta på bordet för att kunna påvisa de ofantliga skador som viltet skapar samt utbildar beslutsfattare och politiker. Viltskadefrågor innefattar även rovdjursfrågor.

Till sidomenyn

Viltskadeprojektet

Under 2021 tog ett 20-tal lokalavdelningar chansen att sätta upp en referensbur för att mäta viltskador. Under 2022 startade ett burprojekt som initierats av LRF Riks och regionala medel tillförs för att genomföra tre större mätningar.

Under 2022 var tre större mätningar igång inom området LRF Jönköpings län & LRF Sydost, med 15–20 burar per fastighet/mätområde för att ge mer säkrare mätningar. De finns placerade i Dalhem (norra Kalmar län), Vetlanda (Jönköpings län) och på Öland. Mätningarna sköts av oberoende part, Hushållningssällskapet. Placeringen har skett slumpvis genom att rita ett rutnät över åkermarken, numrera och låta slumpgenerator dra 20 nummer.

Burarna har stått kvar på alla tre gårdarna och nu är 2023 års växtsäsong till ända och siffrorna på skördebortfall sammanställda, se nedan. 

Dalhem är en mellanbygd där populationen av dovhjort är väldigt stor. Som siffrorna visar är skördebortfallet extremt, och hjorten är alltså den främsta boven. 

Burarna i Vetlanda sitter i en typisk småländsk skogsbygd där viltstammen består av älg, rådjur, gris och enstaka hjortar. 

De öländska burarna finns i en kustnära odlingsbygd där skadorna främst orsakas av gäss och andra stora fåglar. 

Från siffrorna kan vi utläsa att till exempel förstaskörden i Vetlanda hade betydligt högre skördebortfall 2023 än 2022. En möjlig förklaring skulle kunna vara att den torra starten på sommaren i sig minskade förstaskördens storlek vilket skulle göra att det procentuella skördebortfallet blir större om viltet äter samma mängd torrsubstans. 

I Dalhem var hösten 2022 torr, vilket orsakade minskad andraskörd. Här blev det faktiska skördebortfallet 35 procent, en extrem siffra i sig, men i praktiken blev bortfallet större än så då viltskadorna blev det som tippade över balansen mellan kostnaden för att skörda och vinsten från skörden. Det lönade sig helt enkelt inte att skörda alls, så skördebortfallet i praktiken blev 100 procent. 

LRF har beslutat om toleransnivåer på 4 procent skördebortfall på gårdsnivå, och 2 procent på nationell nivå. 

Viltskadeprojektet fortsätter 2024. 

Till sidomenyn

Skördebortfall

2022

Dalhem:

1:a skörd 31 %
2:a skörd 45 %
Spannmål 40 %

 

Vetlanda:

1:a skörd 7 %
2:a skörd 4 %
Spannmål och rajgräs ej mätbar skillnad

 

Öland:

Vårsådd 10%
Höstsådden redan skadad när burarna sattes ut

2023

Dalhem:

1:a skörd 30 %
2:a skörd 30 %
Spannmål 35 %

 

Vetlanda:

1:a skörd 20 %
2:a skörd 10 %

 

Öland:

Spannmål 10 %

Till sidomenyn

Utfodring

LRFs grundsyn är att utfodring av vilt inte skall behöva ske då viltstammarna skall vara i balans med de naturliga foderresurserna. I både Jönköping och Sydost förekommer dock på många platser med utfodring i syfte att locka vilt eller gynna onormalt stora populationer. LRF Jönköpings län har länge varit engagerade i frågan kring utfodring av vildsvin då dessa är ett stort gissel för våra medlemmar. Procentuellt var 14 % av arealen i Jönköping viltskadad och skördebortfallet var 3,3 % enligt Jordbruksverkets statistik från 2020.

I februari 2022 tog länsstyrelsen Jönköping, på uppmaning från LRF, beslut att förbjuda den utfodring med sockerbetor som skett utanför Tenhult. Det var det första beslutet i sitt slag i Sverige sedan den nya jaktlagstiftningen. Beslutet överklagades dock och i december meddelade förvaltningsrätten att förbudet upphävdes. LRF Jönköpings län kommenterade detta i media och nu överklagas förvaltningsrättens beslut. Kammarrätten gav inte de markägare som LRF Jönköping företrädde prövningstillstånd vilket tyvärr visar att lagstiftningen inte fungerar för att skydda de kringliggande fastigheterna, den domen är också överklagad.

I Sydost har LRF begärt ett mer omfattande utfodringsförbud kring E22 i Oskarshamns kommun på grund av de stora dovhjortsstammarna som gynnas genom utfodring på många platser. Länsstyrelsen Kalmar avslog begäran men fick uppgiften åter efter dom i förvaltningsrätten.

Till sidomenyn

Rovdjur

Vargfrågan är aktuell i både LRF Jönköpings län och LRF Sydost och har fått stort utrymme i regional press, radio och tv. LRF har fått möjlighet att uttala sig angående den oro vargens närvaro orsakar djurägare och medlemmar. Det finns flera bekräftade revir i regionerna, och sommaren 2023 har varit exceptionell när det kommer till vargattacker på tamdjur.  

Under de senaste åren har många rovdjursangrepp skett på får och nötkreatur i våra regioner och det har varit en tät dialog med politiken och Länsstyrelsen. Naturvårdsverket presenterade i slutet av mars 2024 nya riktlinjer för skyddsjakt och Länsstyrelsen i Skåne har redan beslutat om skyddsjakt efter Naturvårdsverkets nya riktlinjer men förvaltningsrätten dömde efter tidigare praxis utan att ta hänsyn till de nya riktlinjerna och upphävde skyddsjakten. 

Det har hållits ett antal arrangemang kring frågan och den har varit ett stort samtalsämne vid medlemsträffar av olika slag. 

I augusti skrev Palle Borgström, ordförande i LRF, på Aftonbladets debattsida om att LRF valt att anlita en advokatbyrå för att driva frågan om skyddsjakt vidare till Kammarrätten. Det LRF ifrågasätter är den tumregel som tillämpas av vissa länsstyrelser som innebär att skyddsjakt först beviljas efter fyra konstaterade attacker.  

LRF: Neka skyddsjakt på varg bryter mot lagen

Modernisering av jaktlagstiftningen

Till sidomenyn

Checklista vid misstänkt rovdjursangrepp på tamdjur

  • Anmäl omgående skadan till länsstyrelsen så kommer en besiktningsperson ut kostnadsfritt och gör en besiktning. Se respektive länsstyrelses hemsida för kontaktuppgifter. 
  • Flytta inte döda djur eller trampa runt på platsen.
  • Ta hand om och säkra övriga djur, kontakta en veterinär vid behov.
Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Äganderätt, viltskador, jordbrukspolitik