El

Biobränslen svarar idag för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. För att minska andelen fossilt och bättre nyttja potentialen från jord och skog, är det avgörande med tillgång till el till rimliga kostnader - samtidigt som marken måste kunna brukas. Nergrävda kablar och marknadsmässig ersättning för intrång är några viktiga delar för att säkra leverans av elektricitet till och från landsbygden.  

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Elförsörjningen behöver säkras i hela landet

Idag saknas samhällsekonomiska analyser när elnät ska byggas ut, som tar hänsyn till produktionsbortfall och kommande potential för markanvändningen. Genom att arbeta för ökad markförläggning av elkablar, istället för luftledningar, tas mindre mark i anspråk. Marken kan då istället användas för att leverera livsviktig mat, förnybara material och förnybar energi. 

  • Elnät ska grävas ner. Kablarna bör läggas utmed vägar eller tillsammans med annan infrastruktur. För skogsbilvägar kan det vara lämpligt att lägga kabeln mitt i vägen. Det är ofta lönsammare att lägga jordkabel än att bygga ny luftledning, eftersom underhållet på en nergrävd kabel blir mycket lägre.
  • Samförläggning av el, tele och bredband ska alltid eftersträvas.
  • Elnät för vindkraft ska grävas ner. 

Elnätsföretagen har monopol på elnätet inom sitt område och reglering är därför nödvändig för att säkerställa ett rimligt pris till alla elkunder. Företagare som är verksamma inom det gröna näringslivet har förhållandevis hög elförbrukning. Dessa har därför påverkats av den kraftiga höjningen av elnätsavgifterna det senaste decenniet. LRF välkomnar de steg till reglering som tagits för att motverka oskäliga elnätsavgifter, som samtidigt tar hänsyn till elnätsbolagens behov av investeringar i elnätet. Fler regleringar behöver genomföras för att minska oskäliga elnätsavgifter.

Till sidomenyn

Kabel eller luftledning

LRF anser att en samhällsekonomisk beräkning alltid ska ligga till grund för beslut om kabel eller luftledning. Beräkningen ska bygga på samhällsvärdet av: 

  • Skog ur produktion, (förädlingsvärde, betydelse för sysselsättning samt koldioxidupptag)
  • Ledningens påverkan på landskapet/ brukningshinder/byggnationshinder
  • Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar bostadsbyggande och företagande  

Till detta ska läggas kostnaden för drift och underhåll av en luftledning respektive kabel under dess livslängd, till exempel: 

  • Kostnader för kalröjning av ledningsgatan 

  • Kostnad för fällning/helikoptertoppning av träd i kantzonen samt ersättning till markägare 

  • Kostnad för jordtagsmätning 

Till sidomenyn Till sidomenyn