I skogen växer framtiden

Våra skogar är en fantastisk tillgång för landets ekonomi, sysselsättning och en levande landsbygd, samtidigt som vi värnar miljön och ekosystemen.  

Vi brukar skogen för att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle, men även för att bedriva lönsamma företag inom skogsbruk. Vår skötsel av skogen, och allt som kan göras av den, ger skogen en nyckelroll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.  

Genom forskning och innovationer kan nya klimatsmarta produkter baserade på skogsråvara bidra till att fossil råvara byts ut mot förnybar.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Vad gör LRF för skogen?

  • Genom påverkansarbete och opinionsbildning verkar LRF för att skogsägaren ska ha frihet att förvekliga sina mål. Grundläggande för detta är en stark ägande- och brukanderätt och att principen om frihet under ansvar säkerställs.
  • LRF arbetar aktivt för att ingen skogsägare mot sin vilja ska hindras att bruka sin skog utan ersättning eller utsättas för en rättsosäker behandling från myndigheter. Detta handlar bland annat om frågor kring artskyddsförordningen, nyckelbiotopsinventeringen och avverkning i fjällnära skog.
  • LRF driver ett antal principmål varje år, ärenden där man medfinansierar och engagerar sig i en medlems domstolsprocess i frågor av principiellt viktig karaktär.
  • LRF verkar för en ökad förståelse för skogsägarens och den brukade skogens viktiga roll för att klara klimatomställningen och utveckla bioekonomin. 
Till sidomenyn

Är du skogsägare?

LRF arbetar med att påverka politik och lagstiftning som berör skogsbruket. Som medlem får du en röst och kan bidra till att forma de beslut som påverkar skogsindustrin. 

Bli medlem
Till sidomenyn

5 frågor om skogen och klimatet

Nej, tvärtom. Sverige ska bli fossilfritt, binda mer och släppa ut mindre koldioxid och värna den biologiska mångfalden. Den brukade och den obrukade skogen tillsammans bidrar till det. De förnybara källorna skog, sol, vind och vatten behövs för att vi ska klara våra miljö- och klimatmål. 

Skogsägare jobbar hela tiden med skogs- och naturvård och gör både reglerat och frivilligt miljöarbete i sina skogar. Men allt kan bli bättre och därför arbetar vi hela tiden med att förbättra bland annat skogsbrukets metoder, med skonsammare maskiner och utbildning för att minska körskador. 

På kort sikt eller om man ser på enskilda träd är det bättre för klimatet om skogen lämnas orörd så kolet som binds ökar. Men till sist kommer skogen tillväxt avta och lika mycket koldioxid tas upp av träd som avges av döda och förmultnande växter. Därmed fås inge ytterligare klimatnytta. Det finns också en risk att kollagret går förlorat vid skador, till exempel vid brand och angrepp av insekter.

Det är tveklöst så att skogsbruk påverkar miljön och det måste vi som brukar skogen ha respekt för. Vi jobbar med att förbättra metoder och teknik för att skogsbruket ska bli mer skonsamt och vi lär oss hela tiden. Vi jobbar också aktivt med miljöhänsyn i den brukade skogen, till exempel att lämna träd vid vattendrag och spara lövträd. Det börjar ge avtryck i form av positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald. Här är några exempel: 

• Sverige får mer och mer gammal skog. Idag är 20 % av skogen över 120 år gammal. Det finns 250 miljoner träd över 200 år och antalet 200-åriga träd ökar med 3 miljoner träd per år. Mängden gammal skog har ökat markant sedan mitten av 1990-talet och i södra Sverige har vi idag mer gammal skog än när Riksskogstaxeringens mätningar började för snart 100 år sedan. 

• Grova lövträd, som är särskilt viktiga för biologisk mångfald, har ökat dramatisk och vi har idag mångfalt fler grova träd än vi hade för ett sekel sedan. Vi har nästan tre gånger fler gamla grova träd (>45 cm, > 160 år) än vad som fanns för 100 år sedan. 

• Hälften av de rödlistade skogsarterna är knutna till döda träd – idag finns mer än dubbelt så mycket död ved i våra skogar än vad som fanns för 100 år sedan. 

Nej, träd avverkas för att bli virke att bygga med. Det som hänt är att vi blivit mycket bättre på att ta vara på hela trädet, men det avverkas fortfarande i första hand för virkets skull. De delar som inte kan bli plankor och virke men som kan bli pappersmassa blir toalettpapper, förpackningar, bindor och blöjor. Resten, som inte kan bli varken virke eller papper, blir till bioenergi och biodrivmedel. Fördelningen är ungefär 20-25 procent av trädet blir virke, 25 procent blir pappersprodukter och 50 procent blir bioenergi. En del av spillet lämnas också på marken av miljöskäl. 

Till sidomenyn

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är den branschavdelning inom LRF som arbetar med skogsfrågorna. På LRF Skogsägarnas branschsida hittar du vidare läsning om de prioriterade skogsfrågorna samt kontaktuppgifter till våra medarbetare.

 

LRF Skogsägarna
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Läs mer