Höjdpunkter från LRF Mälardalens 2023

Å och gård (Sävjaån, Uppsala)

Att 2023 har varit ett händelserikt år har nog inte undgått någon. Här har vi samlat några höjdpunkter av allt det LRF Mälardalen har arbetat med under året som gått.

Några exempel på LRF Mälardalens arbete i år

  • Aktivt påverkansarbete mot politiker, till exempel om regelförenklingar och livsmedelsförsörjning.
  • Stödmaterial till kommungrupperna för stötta dem att tidigt komma in i kommunernas processer och bevaka medlemmarnas intressen.
  • Debattartiklar som bland annat bidrog till att rädda skolmjölken i Köping.
  • Bussresa med skolornas studie- och yrkesvägledare för att höja kunskapsnivån om studie- och jobb- möjligheter inom de gröna näringarna.
  • I samband med utbrottet av afrikansk svinpest hade vi en nära dialog med ansvariga myndigheter och var länken mellan dem och våra medlemmar.
  • Bevakat olika former av åtgärder som kan inskränka på medlemmarnas äganderätt.
  • Arbete som resulterat i förändringar i miljötillsynen i flera kommuner. Det ger våra medlemmar bättre service och sänkta kostnader.
  • Webbinarier med aktuell information inom relevanta områden med sakexpertis.

Livsmedelsstrategin

Hela LRF har gjort ett omfattande arbete med inspel till Livsmedelsstrategi 2.0, där alla regioner, branschavdelningar och riks har bidragit. Viktiga delar i våra inspel är: tydligare produktionsmål (t.ex. handelsnetto noll eller 80 procent självförsörjningsgrad), mer fokus på lönsamhet i primärledet och att synliggöra strategin på gårdsnivå. 

Ett viktigt arbete vi har framför oss 2024 är att bevaka nästa steg i livsmedelsstrategin, att säkerställa att det börjar märkas på gårdsnivå.

Kommungrupper

Under året har vi satsat på kommungrupperna inte minst genom ökade personella resurser. Vi har genomfört digitala träffar för kommungrupperna i Mälardalen, för att dela på erfarenheter, sprida information och lära känna varandra. Det kommer vi fortsätta med nästa år. Vi har också erbjudit webbinarier och digitala utbildningar inom olika områden, samt tagit fram och distribuerat material till kommungrupperna om översiktsplaner, vägar, järnvägar och vattenskyddsområden för att stötta dem att komma in i processerna tidigt och bevaka medlemmarnas intressen. 

I oktober samlades ett sjuttiotal representanter för kommungrupperna i Dalarna, Gävleborg och Mälardalen i Tällberg för en kommungruppskonferens. Konferensen bjöd på en rad information och diskussioner om samhällsplanering, livsmedelsstrategi, offentlig upphandling, beredskap, kommunikation och mycket annat.

Påverkansarbete och media

Vi har under året bedrivit ett aktivt påverkansarbete med politiker på alla nivåer, både digitala och fysiska träffar, inklusive gårdsbesök. Vi hade utländska bönder på besök, och välkomnade riksdagsledamöter.

LRF Mälardalen har synts en hel del i media och skrivit en rad debattartiklar. En sammanställning av det finns här.

2024 kommer vi kommunikativt jobba mer med att lyfta våra medlemmar och deras verksamheter. Vi vill berätta om allt fantastiskt arbete som pågår runt om i regionen.

Nästa år är det val till Europaparlamentet. En väldigt stor del av de frågor som påverkar LRFs medlemmar och deras företag har sin grund i beslut på EU-nivå.  Vi kommer uppvakta partiernas kandidater och lyfta LRFs viktiga frågor utifrån att jord- och skogsbruket är EUs bästa försvar. 

Skola och arbetsmarknad

Vår medverkan i det nationella digitala eventet Bonden i skolan-veckorna 2-27 oktober där hela 45 000 elever över hela landet deltog var mycket framgångsrik. Eventet utgjordes av en digital plattform där eleverna kunde navigera sig runt på en fiktiv bondgård, både enskilt, i grupp eller med hjälp av sin lärare i helklass.
Vi genomförde tre bussturnéer med studie- och yrkesvägledare (SYV) där vi totalt nådde 110 SYV i fem län, inklusive Mälardalen. Dagarna syftade till att SYVarna skulle få se och uppleva de gröna näringarna med alla sinnen. 

Under 2024 kommer vi att jobba för att målgruppen 13-20 år i större utsträckning ska uppfatta de gröna näringarna som en framtidsbransch där de har möjlighet att jobba med något som är viktigt på riktigt. 

Svinpesten

När det brinner till är LRF som starkast. Tidigt i september bröt svinpesten ut i Västmanland och LRF Mälardalen arbetade intensivt. Vi följer utvecklingen, har dialog med ansvariga myndigheter och är via LRF regionalt länken mellan den enskilde medlemmen och ansvarig myndighet. Vi identifierar och driver viktiga frågor som ersättning, smittsäker avfallshantering och åtgärder för en möjlig kraftig reducering av vildsvinsstammen.

I en relaterad fråga har LRF Mälardalen varit starkt bidragande till att Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Uppsala tydligt markerat i frågan om olovlig utsättning av mufflon med uppmaning om att jakträttshavare nyttjar den generösa jakttiden. Mufflon är en främmande art i Sverige som kan orsaka stor skada i jord- och skogsbruk.

Infrastruktur och äganderätt

Inom området infrastruktur har vi svarat på remiss om VGU (Vägars och gators utformning) där vi har lyft in medlemsfrågor kopplat till framkomlighet, drift och underhåll, avvattning, omgivningspåverkan samt trafiksäkerhet vid byvägar och gång- och cykelvägar.  Under 2024 kommer vi att jobba för ännu bättre kontakt med Trafikverket.

Äganderätten och att hävda den har stått på agendan för många aktiviteter under året. Vi har t.ex. i samverkan med andra aktörer genomfört ett möte som berörde allemansrättens uttolkning.

Vi har fortsatt att bevaka koncessionsärenden för regionala- 130kV- och nationella stamnäts-ledningar - 400kV. Likaså bevakar vi olika former av åtgärder som kan inskränka på medlemmarnas äganderätt. Ett exempel på detta berör förslag om "grön infrastruktur”.

Flera digitala seminarier har anordnats för medlemmarna med aktuell information inom skilda områden som är relevanta för medlemmarna, flera av dem har genomförts med stort deltagande där det vanligen varit med sakexpertis och att det sedan getts möjlighet att ställa frågor för deltagarna.

Under 2024 planerar LRF Mälardalen att fortsätta bevaka brukande- och äganderättsfrågor inom flera områden med effekter för jord- och skogsbruk bl.a. planeras för att nya EU direktiv-regelverk implementeras under 2024 men detta gäller även ny infrastruktur som kan ge intrång och störningar.

Läs mer om årets verksamhet i LRF Mälardalens årskrönika.

Vilka framgångar LRF rönt på riksplanet kan du läsa mer om här.