LRF Östergötland kommenterar ledare om Framtidens folkrörelse

Gabriella Cahlin
Gabriella Cahlin. Foto: Åka Karlsson/Lantbruksbild

Förändringens vindar blåser genom Lantbrukarnas riksförbund med anledning av det nya remissförslaget som bland annat innebär att ”LRF kommun”, exempelvis LRF Norrköping, blir nya lägsta stadgebundna nivå i organisationen.

Remissen diskuteras just nu flitigt, bland annat i en ledare av Katarina Wolf i ATL i mitten av februari. LRF Östergötland tackar för det och hoppas att alla skickar in några korta och långa synpunkter i ett remissvar. 

Katarina Wolf tar i ledaren den 19 februari upp flera viktiga frågor med anledning av remissen om Framtidens folkrörelse. Det viktigaste syftet med förslaget är att stärka LRFs näringspolitiska arbete på kommunal nivå. Detta är den lägsta nivån för samhällsinstitutioner i landet, men där fattas många viktiga beslut för våra medlemmar. Många kommungrupper bedriver redan idag ett mycket bra arbete i kommunerna, men med förslaget är vår förhoppning att deras roll och mandat blir tydligare och att stödet till dem från regionerna kan öka. Ur det perspektivet kan man se förslaget som en decentralisering av LRFs näringspolitiska arbete eller åtminstone som en anpassning till hur övriga samhället är organiserat.

- Samtidigt vill vi genom förslaget göra det enklare och roligare att engagera sig på lokal nivå, i frågor och aktiviteter som intresserar och lockar våra medlemmar. Hur det engagemanget ska skapas eller underlättas vet vi inte i detalj ännu. Det återstår fortfarande mycket arbete för att mejsla ut vilka ramar i form av strukturer samt administrativa och ekonomiska stöd som behöver finnas för att göra det enkelt och roligt att engagera sig i LRF på såväl lokal- som kommunnivå. I det arbetet är inte minst synpunkter från lokalavdelningarna mycket viktigt, säger Gabriella Cahlin, ledamot LRF Östergötland samt representant för Framtidens folkrörelse. 

- Precis om Katarina Wolf skriver finns inte lokalavdelningarna till för att vara effektiva. Men finns det ett mervärde med att de ska vara stadgebundna, med de formella krav som det innebär? Går det att få ett bibehållet eller till och med ökat engagemang med mindre formalia? Vilka krav måste ändå ställas för att man på lokal nivå ska få ersättning för exempelvis lokalhyra och fika i samband med en aktivitet? Vilka system behöver finnas på plats för att göra det enkelt att få denna ersättning? Detta är frågor som ännu inte är lösta och som vi behöver arbeta mer med, fortsätter hon.

Det förslag som nu är ute på remiss är egentligen bara en grov skiss – just för att så tidigt som möjligt ge alla förtroendevalda i organisationen möjlighet att lämna synpunkter. Om det på vårens stämma blir ett inriktningsbeslut om någon typ av förändring, kommer det att följas av ett omfattande vidare arbete, som även det kommer att remitteras. Den remiss som nu ligger ute har väckt ett stort engagemang, inte minst ifrån aktiva lokalavdelningar. Det är bra för frågan behöver diskuteras, både under den pågående remissrundan och framöver.

LRF Östergötland, Södermanland och Örebro har under vintern haft medlemsträffar med diskussioner om remissen. Mer om dessa kan du läsa här: 

Framtidens folkrörelse Östergötland - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)

Medlemsmöte i Örebro - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)

LRF Södermanland träffade medlemmar inför remissförslag till Framtidens folkrörelse - Lantbrukarnas Riksförbund

Här hittar du samlad information från LRF om Framtidens folkrörelse.