Nu får du dela energi med din granne!

Från och med 1 januari 2022 finns det möjligheter för delning av energi för överföring av lokal förnybar energi. Det innebär att en solcellsproducent kan bygga lågspänningsnät för delning av el till grannar och närboende.

Bakgrunden till ändringarna i lagen är att framtida elnät måste klara utmaningar med stora variationer i effektbehov och effekttillförsel på ett kostnadseffektivt sätt. I den gemensamma elmarknaden finns också krav på anpassning av den svenska lagstiftningen. 

Det här är ett led i att öka möjligheterna till mer förnybar produktion och anpassa svenskt regelverk till ett EU-direktiv. Detta minskar sårbarheten i energiförsörjningen. Förslaget bygger på utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) 

Om något är oklart

I oklara situationer om vad som gäller eller om något är öppet för tolkning, när det gäller frågan om undantag från kravet på nätkoncession. Så är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som meddelar ett bindande besked. En sådan ansökan kan göras av den som avser att bygga eller använda ledningen, alternativt av den som har nätkoncessionen i området.

Här finns länken till Ei:s hemsida Undantag från kravet på nätkoncession - IKN - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

 

Det här gäller - Ny bestämmelse om delning av energi i kraft 1 januari 2022

Ett internt lågspänningsnät för delning av energi som inte är en luftledning får byggas och användas utan nätkoncession

  1. inom nätinnehavarens fastighet, och
  2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession (22 c § i kraft 1 januari 2022).

Ändringarna i Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) den så kallade IKN-förordningen har trätt i kraft 1 januari 2022, finns i helhet under följande länk https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-11/SFS2021-976.pdf

Länk till hela IKN-förordningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007215-om-undantag-fran-kravet-pa_sfs-2007-215

Har du frågor? Kontakta Helena Elmqvist, helena.elmquist@lrf.se