Så arbetar LRF Entreprenad

LRF Entreprenad bildades våren 2018 av LRF, Landsföreningen Sveriges Maskinstationer, Farmartjänstföretagen, Maskinring Sverige och Skogsentreprenörerna. Under våren 2021 har Föreningen Skånes Maskinstationer också anslutit sig till LRF Entreprenad.

LRF Entreprenad leds av en delegation med en representant från varje medlemsorganisation. Dessutom har varje organisation möjlighet att adjungera ytterligare en person att delta. Här kan du se vilka som är med i delegationen. En verksamhetsansvarig, anställd av LRF, sköter det praktiska arbetet. 
 
Sedan pandemin slog till våren 2020 har delegationen i princip bara träffats digitalt. Inledningsvis fanns vissa tekniska utmaningar för att få det att fungera för alla men sedan hösten 2020 har det i princip fungerat felfritt. I och med de digitala möjligheterna har delegationen valt att hålla relativt täta avstämningar, oftast två timmar vilket ger en bra ”vi-känsla” och ökat engagemang för delegationens uppdrag. Nu under hösten är ett liknande mötesschema bestämt.
 
Ett stående inslag vid delegationens möten är att någon extern person är med och berättar om ett särskilt ämne. Det senaste året har delegationen lärt sig mer om Internationella stöldligor*, ägarskap av maskindata, Afrikansk svinpest, arbetsmiljöfrågor och landsbygdsresursernas förmåga att hjälpa till vid skogsbränder.
 
I slutet på september hölls ett lunch till lunch-möte på LRFs kontor i Stockholm där nästan alla ordinarie och adjungerade ledamöter deltog. Vid det mötet rymdes tre externa inslag.
 
• Autonoma (självkörande) och fjärrstyrda fordon inom jord- och skogsbruket. Inte i första hand hur det tekniskt kan fungera men hur det kan förändra entreprenadbranschen var uppe för diskussion.
 
• Arbetsgivarfrågor ur ett entreprenadperspektiv. Maud Petri-Rådström och Lena Andersson från Gröna arbetsgivare var med och berättade om deras uppdrag, svarade på frågor och diskuterade.
 
• Utredningen om fossiloberoende jordbruk. Utredaren, Helena Jonsson, medverkade och berättade om uppdraget samt vilka förslag och rekommendationer som lämnades i rapporten. När utredningens förslag remissas, troligen i höst, kommer LRF att lämna ett yttrande där LRF Entreprenad och övriga branschavdelningar inom LRF har fått komma med synpunkter. 
 
Tidigare hade Skogsentreprenörerna och Landsföreningen Sveriges Maskinstationer individuella medlemskap i den europeiska paraplyorganisationen CEETTAR, men sedan årsskiftet har LRF Entreprenad istället varit medlem. Verksamhetsansvarig håller ihop de olika frågeställningar och kontakter som sker till och från CEETTAR. Självklart blir hela delegationen, och alla LRFs olika experter också tillfrågade beroende på vad det handlar om. 
 
För mig som verksamhetsledare sedan april 2020 har det varit jätteintressant att följa delegationens arbete, inte minst vid anslutningen till CEETTAR och i samband med att Föreningen Skånes Maskinstationer ansökte om medlemskap. Att stämningen i delegationen är lika hög som utrymmet för diskussion gör såklart det dagliga arbetet inspirerande.
 
Välkommen med synpunkter eller frågor. Kontaktuppgifter till LRF Entreprenad
 
*Det här mötet gjorde att branschrådet som genomfördes i januari delvis hade det ämnet.