Stor undersökning av lantbrukares psykiska hälsa

lantbrukare Roger Johansson Botans lantbruk Stumsnäs Dalarna

För att öka kunskapen om svenska lantbrukares psykiska hälsa och välbefinnande har en stor enkät skickats ut till cirka 10 000 heltidslantbrukare över hela landet. Det är forskare på SLU och Lunds universitet som på uppdrag av Jordbruksverket ska kartlägga hur arbetsmiljö och livssituation upplevs bland Sveriges bönder. LRF rekommenderar dig som fått enkäten att svara på den för att bidra till viktig forskning till gagn för lantbruket.

Det är väl känt att måendet kan påverka arbetet och öka risken för olyckor, men kunskapen om den psykiska hälsan bland landets lantbrukare saknas. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna, förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan inom lantbruket. Ett första steg är att genom den enkät som skickats ut kartlägga lantbrukarnas situation. Enkäten innehåller frågor om drivkrafter, utmaningar, stress och välbefinnande.

Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar, som kommer att användas i Jordbruksverkets kommande strategi för lantbrukets arbetsmiljö. Strategin förväntas leda till bättre stöd och råd till lantbrukare gällande fysisk och psykisk hälsa.

LRF är med i projektets referensgrupp tillsammans med andra företrädare för branschen.

Läs mer