Nederbördsmängderna kommer inte alltid i rätt mängd och i rätt tid. Långa perioder av torka är inget ovanligt och då är bevattning en nödvändighet för att få en god skörd av hög kvalitet. Rätt utförd bevattning minskar även utlakningen av växtnäringsämnen.

I Sverige bevattnas cirka 100 000 hektar mark under ett torrår. LRF arbetar med att säkerställa att lantbrukarna kan ta ut vatten under bevattningssäsongen utan att skador uppstår på naturvärden eller miljön. I Skåne, för att nämna ett exempel, har LRF startat ett bevattningsprojekt i Vramsån med syfte att hitta de lägsta vattenflöden som krävs för att de biologiska värdena inte ska ta skada och på så sätt få reda på vilket utrymme det finns för bevattning.

Att bevattna med grundvatten istället för ytvatten är ett sätt att minska konkurrens om vattnet med andra och att påverka fisk- och djurliv vid lågflöden i bäckar.

Ladda ner broschyren som visar på hur man bäst använder sig av bevattning till höger på sidan.