I miljömålet Ett rikt odlingslandskap står det att markens långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras och markavvattning är avgörande för markens bördighet.

Dialog och utbildning

Markavvattning och dränering är en förutsättning för bebyggelse men också för livsmedels- och skogsproduktion. En fungerande markavvattning gör att växternas rötter bättre kan ta upp markens näringsämnen och det gör att näringsläckaget minskar. Att skörden ökar gör också att kolinlagringen i biomassan ökar vilket är viktigt för klimatet. Att diken finns är också bra för den biologiska mångfalden eftersom de kan vara värdefulla biotoper. När ett dike underhålls kan självreningen i diket minska om vattnets uppehållstid minskar. Men i diken som inte underhållits på länge kan istället fosforrikt sediment ha ansamlats som läcker fosfat till vattnet varför det kan vara bra att ta upp det och återföra till åkermarken. Underhållet i sig kan också vara negativt för vattenlevande växter och djur. Det finns alltså flera olika aspekter på markavvattning och underhåll och hur det sköts. Det är också viktigt att känna till att markavvattning är ett juridiskt begrepp i miljöbalken och är främst aktuellt när ett nytt dike eller ny invallning görs. Underhåll av ett befintligt dike är alltså inte markavvattning.
LRF deltar i dialogen om markavvattning och underhåll, ordnar. I samverkan med andra ordnar vi utbildningar om underhåll för lantbrukare och entreprenörer, vi deltar i statliga utredningar, bekostar forskning om diken och näringsläckage, publicerar kunskapsmaterial och hjälper medlemmar att driva principiellt viktiga rättsfall.
.

Handbok för dikningsföretag

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. En fungerande sådan har rutiner för att följa underhållsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras som påverkar markavvattning. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger vi ut en handbok för dikningsföretag.

LRF har också tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket gett ut broschyren Miljöhänsyn vid dikesrensning.

Ett annat bra tips är Jordbruksverkets broschyrer om klimatförändringar och markavvattning.