I miljömålet Ett rikt odlingslandskap står det att markens långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras och markavvattning är avgörande för markens bördighet.

Dialog och utbildning

Markavvattning och dränering är en förutsättning för bebyggelse men också för livsmedels- och skogsproduktion. En fungerande markavvattning gör att växternas rötter bättre kan ta upp markens näringsämnen och det gör att näringsläckaget minskar. Att skörden ökar gör också att kolinlagringen i biomassan ökar vilket är viktigt för klimatet. Att diken finns är också bra för den biologiska mångfalden eftersom de kan vara värdefulla biotoper. När ett dike underhålls kan självreningen i diket  minska om vattnets uppehållstid minskar och underhållet i sig kan också vara negativt för vattenlevande växter och djur. Det finns alltså flera olika aspekt på att markavvattning finns och hur den sköts. 

LRF deltar i dialogen om markavvattning, ordnar utbildningar för lantbrukare och entreprenörer om markavvattning, deltar i statliga utredningar, bekostar forskning om diken och näringsläckage, publicerar kunskapsmaterial och hjälper medlemmar att driva principiellt viktiga rättsfall.

Handbok för dikningsföretag

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag som fungerar som samfälligheter. En fungerande sådan har rutiner för att följa underhållsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras som påverkar markavvattning. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger vi ut en handbok för dikningsföretag. Här kan du ladda ner handboken som Pdf.

LRF har också tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket gett ut broschyren Miljöhänsyn vid dikesrensning.

Ett annat bra tips är Jordbruksverkets broschyrer om klimatförändringar och markavvattning.

Kontakt

Markus Hoffman, Expert vatten och växtnäring
Telefon: 010-184 44 28
E-post: markus.hoffman@lrf.se