I miljömålet Ett rikt odlingslandskap står det att markens långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras och markavvattning är avgörande för markens bördighet.

Dialog och utbildning

Diskussionen om klimatförändringar och ökad risk för översvämningar aktualiserar också markavvattningsfrågorna. Samhällets miljöintresse hävdas i flera sammanhang med en negativ syn på dikesrensningarnas effekter. Men en fungerande markavvattning gör  att växternas rötter bättre kan ta upp markens näringsämnen och det gör att näringsläckaget minskar. Självreningen i diket kan dock minska om vattnets uppehållstid minskar. Vad nettoeffekten blir av detta behöver belysas.

LRF deltar i dialogen om markavvattning, ordnar utbildningar för lantbrukare och entreprenörer om markavvattning, deltar i statliga utredningar, bekostar forskning om diken och näringsläckage, publicerar kunskapsmaterial och hjälper medlemmar att driva principiellt viktiga rättsfall.

Handbok för dikningsföretag

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag. Ett fungerande sådant har rutiner för att följa rensningsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger vi ut en handbok för dikningsföretag. Här kan du ladda ner handboken som Pdf.

LRF har också tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket gett ut broschyren Miljöhänsyn vid dikesrensning.

Ett annat bra tips är Jordbruksverkets broschyrer om klimatförändringar och markavvattning.

Kontakt

Markus Hoffman, Expert vatten och växtnäring
Telefon: 08-787 57 44
E-post: markus.hoffman@lrf.se