Vad är syftet med vattendirektivet?

EU:s vattendirektiv beslutades redan år 2000 och syftar förenklat beskrivet till att vattnen i Europa ska bli renare och att vattnet ska räcka till alla.

Vilka vatten ingår?

Det vatten som ingår i direktivet är sjöar, vattendrag, kustavsnitt och grundvattenmagasin.

Sverige har en mycket stor andel av Europas vatten och bara i vårt land finns, enligt SMHI:s sjöregister, cirka 100 000 sjöar. Även om många sjöar är för små för att ingå i vattendirektivet är det mycket vatten kvar som det kan behövas åtgärder för.

Vad är kopplingen mellan EUs vattendirektiv och svensk landsbygd?

Kopplingen mellan EU:s vattendirektiv och landsbygden är främst genom åtgärder för att minska näringsläckage från åkermark, åtgärder i skogsbruk och enskilda avlopp men även i vandringshinder.

Vad tycker LRF?

LRF ser med oro på att den samlade bördan av flera av dessa åtgärder blir orimlig för många människor.
Därför har LRF sedan länge varit engagerad i det svenska genomförandet och lämnat många synpunkter skriftligt och muntligt. 
Läs mer i detta pressmeddelande

Hur ser tidsplanen ut?

Under perioden 1 nov 2020 till 30 april 2021 pågår ett samråd där de fem Vattenmyndigheterna som genomför direktivet vill ha synpunkter på statusklassning och förslag till åtgärder. Därefter kommer de så kallade vattendelegationerna fatta beslut i december 2021 för perioden 2021 till 2027. Informationen på den här sidan syftar till att hjälpa medlemmar i LRF att förstå mer om vattendirektivet för att kunna lämna synpunkter på samrådet.

Hitta rätt i Viss (pdf). Se filmen där Jon Wessling guidar dig rätt i Viss