Det nya älgförvaltningssystemet fungerar i stort sett bra i hela landet. Övergången till ett nytt älgförvaltningssystem har bidragit med flera goda effekter som exempelvis bättre rutiner och bättre metoder för förvaltningsarbetet. Dessvärre har man ännu inte nått ett önskat resultat och den balans man strävar efter då det gäller antal klövdjur i förhållande till foderresurser. 

Det som har fungerat mindre bra är samverkan kring de mål som ska sättas och faktaunderlag som ligger till grund för de besluten som fattas. Det finns ett uttalat behov av mer faktabaserad information och vägledning i förvaltningsarbetet och det behövs bättre riktlinjer att förhålla sig till då inventeringar ska göras.

Enheten Äganderätt och Näringspolitik, Anders Wetterin har ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet och beviljats finansiering av 13 seminarier som genomfördes under 2017 -2018 över hela landet.

Mål med seminarierna:

  • Ökad förståelse kring den biologiska mångfalden och kännedom om hur stora viltstammar påverkar skogens resurser
  • Ökad förståelse för hur man skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse i älgskötsel- och älgförvaltningsplaner

Målgrupp:

  • Målgruppen utgörs av markägare och jägare

Övriga inbjudna till seminarierna:

 Den aktuella regionens ledamöter i

  • Viltförvaltningsdelegationer
  • Älgförvaltningsgrupper

För ytterligare upplysningar kontakta:

Projektledare Eva Söder, eva.soder@lrf.se tfn 0480-496408