NSF har en skogspolitisk expert placerad i Bryssel . Globala frågor hanteras genom engagemang i Internationella Familjeskogsalliansen (IFFA). De övergripande utgångspunkterna för LRF Skogsägarnas arbete internationellt är, precis som hemma i Sverige, äganderätt, frihet under ansvar och hållbart brukande.

EUs skogsstrategi

EU har ingen gemensam skogspolitik. Intresset för, och trycket på, skogen har ökat de senaste åren avseende energi, klimat, miljö och skogens roll i den biobaserade ekonomin. EUs skogsstrategi från 2013 tar ett samlat grepp om EUs hantering av skogsrelaterade frågor. Strategin anger en helhetssyn på det hållbara brukandet och erkänner skogens multifunktionalitet. Vidare framhåller strategin skogens viktiga roll för landsbygdsutveckling, ekonomisk tillväxt och jobb. LRF anser att det är bra med en skogsstrategi och en balanserad hantering av skogsfrågorna där olika intressen sammanvägs och samhällsnyttan får en central roll. Läs mer om EUs skogsstrategi här.

Hållbarhetskriterier

Kriterier för hållbarhet i skogsbruket är ett aktuellt ämne som hanteras i flera olika parallella processer, bland annat i den arbetsgrupp som tillsatts i enlighet med EUs skogstrategi. LRF Skogsägarna följer arbetet på nära håll och har uppvaktat EU-politiker, kommissionen och svenska politiker. Vi har fokus på att skogsägarna inte ska drabbas av onödigt krångel och kostnader. LRF Skogsägarna vill bara ha kriterier som gäller hållbart skogsbruk, inte produktspecifika kriterier. Med de omloppstider vi har vet vi inte vad träden/virket ska användas till vid skörd. Till vem och vad markägaren ska sälja virket ska avgöras på marknadsmässiga grunder. Arbetsgruppen under EUs skogsstrategi ska presentera sina slutsatser till juli 2015. I arbetsgruppen sitter ett tiotal medlemsstater och från civila samhället finns representation från bland annat familjeskogsbruket, skogsindustrin och miljörörelsen.