Vi anser, med stöd av forskningen, att ett aktivt brukande av skogen med hög uthållig skogsproduktion och där skogsråvara sedan ersätter fossila och resurskrävande råvaror är ett effektivt sätt att bidra till lösningen på klimatproblemet. Allt som idag görs av olja går i framtiden att göra av trä.

LRF Skogsägarna har tagit fram en agenda, Skogen och klimatet, se här, där vi beskriver hur aktivt skogsbruk kan bidra till lösningen på klimatproblemet. Vi arbetar för att via olika kanaler sprida dessa ståndpunkter till bland annat makthavare och opinionsbildare. 

Vi upplever att skogen idag ofta nämns som en möjlighet att minska växthusgasutsläppen jämfört med för några år sedan när den mer sågs som ett problem.

Skogens roll i det biobaserade samhället

Skogsråvaran är en nyckel i omställningen till framtidens biobaserade samhälle. Allt som görs av olja går att göra av trä. Att ersätta fossila och resurskrävande material med förnybara material baserade på skogsråvara bidrar till ett hållbart samhälle. Stora investeringar krävs dock i ny teknik. För att detta ska komma till stånd behövs långsiktiga spelregler.
LRF vill se, och arbetar för, ökat trähusbyggande och 15 års skattebefrielse för avancerade biodrivmedel baserade på skogsråvara.