Det nationella skogsprogrammet kan, om det hanteras rätt, innebära en helhetssyn på skogen som resurs, såväl skogsnäringens olika värdekedjor som andra ekosystemtjänster. LRF Skogsägarna arbetar för en regional förankring och ett brett perspektiv, där även andra politikområden inkluderas. I arbetet med det nationella skogsprogrammet tar man bland annat  upp frågor som energilösningar med skogen som bas, miljö- och klimatutmaningarna, marknad och konsumtion, teknik och innovation och de möjligheter detta för med sig.