Regeringen ska under 2015-16 ta fram ett nationellt skogsprogram. LRF tror att det, om det hanteras rätt, kan innebära en helhetssyn på skogen som resurs, såväl skogsnäringens olika värdekedjor som andra ekosystemtjänster. LRF Skogsägarna är representerade i programrådet och är beredda att ta en aktiv roll i arbetet. Vi arbetar för en regional förankring och ett brett perspektiv, där även andra politikområden inkluderas. I arbetet med det nationella skogsprogrammet kommer man bland annat att ta upp frågor som energilösningar med skogen som bas, miljö- och klimatutmaningarna, marknad och konsumtion, teknik och innovation och de möjligheter detta för med sig.