Den växande skogen binder ca 80% av landets totala koldioxidutsläpp, skulle vi nyttja skogliga råvaror ändå mer och ersätta fossila råvaror och drivmedel skulle vi kunna vara koldioxidneutrala i Sverige inom en snar framtid. Det långsiktiga nationella målet att Sverige år 2050 inte ska bidra till utsläpp av växthusgaser är med skogens hjälp möjliga att nå om resurserna tas tillvara.

Hälften av landets skogar ägs av privata markägare och företagare, det är dessa som i beslut och handling bidrar till skogens samhällsnyttor. Genom långsiktiga villkor som ger trygghet i företagandet finns goda förutsättningar för klimatvänligt och uthålligt skogsbruk.

Nyttan av skogen och äganderätten visas i LRFs arbete Det goda ägandet.

För att ge goda förutsättningar för utveckling av skogsbruk på kommunal nivå kan man bevaka och påtala möjligheter inom följande områden:

Skogens betydelse i länet och kommunen

Hitta information om länet här

Och om kommunen här

Bygg mer i trä:

Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I framtidens samhälle är trä ett viktigt byggmaterial som bör ta ännu större plats i byggandet.

Läs mer: Hållbar byggd miljö

Två kommunala exempel: Växjö Falun

Klimat och miljömål:

I den utsträckning kommuner är delaktiga i de regionala klimat- och miljömålen är skogens bidrag värdefulla i form av ökad användning av förnyelsebara råvaror, och drivmedel. Kommunen kan t.ex. bygga mer i trä och gynna omställning till förnyelsebara drivmedel.

Läs mer: information om skogen och klimatet finns här

Läs mer: Information och fakta från SLU som kan användas i dialog:.

Vattenskyddsområden och åtgärdsplaner för vatten

Vattenskyddsområden och åtgärdsplaner för kommunens vattendrag påverkar både jord- och skogsbruk, det behövs lokalt engagemang i vattenråd och ett näringsperspektiv i de beslut som fattas. Till exempel finns det risk för att skogsbruk kan begränsas i vissa områden

Mer information om vatten och miljö finns här.

Strandskydd

LRF anser att strandskyddsbestämmelserna bör ändras så att det åter blir möjligt att göra avvägningar mellan bevarande-/naturintressen och utvecklingsintressen i samband med dispensprövningar. Även skogsbruksåtgärder kan begränsas av kommunala strandskyddsbestämmelser.

Goda företagarvillkor

Lönsamma jord-och skogsbruksföretag är en förutsättning för en levande landsbygd, vilket även bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap i hela länet.

Även förädlingsindustrin i kommunen och länet behöver belysas och värnas.

Översiktsplaner:

Flera delar i kommunala översiktsplaner påverkar även skogsbruk.

Här finns bra information kring kommungruppers möjlighet att påverka bl. a. översiktsplaner:

God infrastruktur på landsbygden:

God vägstandard även på enskilda vägar är nödvändig för att skogsbruk med dess transporter ska vara långsiktigt hållbar.

Bredbandsutbyggnad är viktig för företagandet.

Social service, skolor, kollektivtrafik är också viktiga delar i att företag fortlever och utvecklas, liksom att yngre generationer tar över gårdar och företag på landsbygden.

Kommunala friluftsplaner, turismutveckling.

Det rörliga friluftslivet i kommunen är viktigt för invånarnas hälsa och välbefinnande, och kan ge en förståelse för de gröna näringarna. I de fall strategier för friluftslivet tas fram behöver enskilda markägares förutsättningar bevakas. I de fall friluftsliv styrs till privata markägare behövs löpande dialog och samverkan med markägare, och allemansrättens innebörd förtydligas. Även i turismsatsningar behöver de enskilda markägarna involveras.

Just nu finns ett uppdrag från Naturvårdsverket som troligen hamnar i kommunernas planer. Läs mer här.

Kommunala naturvårdsplaner och reservat

Vissa kommuner skapar egna naturvårdsplaner med naturvärdeskärnor som markeras utan att de har något formellt skydd, de kan dock påverka möjligheter för markägare att exploatera och utveckla sina företag.

Vissa kommuner inrättar även kommunala naturreservat som kan påverka markägare i dess närhet.