Tycker

  • Skogspolitiken ska bygga på principen om frihet under ansvar och produktions- och miljömål ska vara jämställda.
  • En trygg ägande- och brukanderätt ger trygga skogsägare som planerar långsiktigt och vågar göra de investeringar som inte bara är till nytta för skogsägaren, utan för hela samhället, klimatet och miljön.
  • Skog som brukas och växer ger störst klimatnytta och spelar en central roll för en hållbar utveckling. Växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och ger en förnybar resurs som kan ersätta allt från olja och bomull till plast och betong.
  • Formella avsättningar av skogsmark ska i första hand ske efter frivilliga överenskommelser med markägare.

Gör

  • Genom påverkansarbete och opinionsbildning verkar LRF för att skogsägaren ska ha frihet att förvekliga sina mål. Grundläggande för detta är en stark ägande- och brukanderätt och att principen om frihet under ansvar säkerställs.
  • LRF arbetar aktivt för att ingen skogsägare mot sin vilja ska hindras att bruka sin skog utan ersättning eller utsättas för en rättsosäker behandling från myndigheter. Detta handlar bland annat om frågor kring artskyddsförordningen, nyckelbiotopsinventeringen och avverkning i fjällnära skog.
  • LRF driver ett antal principmål varje år, ärenden där man medfinansierar och engagerar sig i en medlems domstolsprocess i frågor av principiellt viktig karaktär.
  • LRF verkar för en ökad förståelse för skogsägarens och den brukade skogens viktiga roll för att klara klimatomställningen och utveckla bioekonomin.