Den svenska skogspolitiken är tidvis ifrågasatt. Det finns organisationer och politiker som kräver en ny skogspolitik med ökad detaljreglering. LRF och skogsägarrörelsen tycker att det är viktigt att dagens skogspolitik med frihet under ansvar ligger fast. Vi arbetar för att behålla och utveckla bra förutsättningar för ett fritt och aktivt familjeskogsbruk med god lönsamhet och miljöhänsyn.

Den svenska skogsbruksmodellen synades extra noga åren 2011-13 i miljömålsberedningens arbete med en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. Representanter från LRF och skogsägarföreningarna deltog i expertgrupper och  förde dialog med politiker och tjänstemän .  Tack vare att vi uppfattades som kunniga, sakliga och konstruktiva hade vi inflytande på den slutliga utformningen som inte blev så illa för skogsägaren som vi först befarade.